МПМ Чубарев.doc

ВУЗ: Национальная академия внутренних дел Украины

Категория: Не указан

Дисциплина: Право

Добавлена: 06.02.2019

Просмотров: 12396

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Зміст

ПЕРЕДМОВА ..................................................................................................

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава І. Поняття та предмет міжнародною приватного права

1.1. Загальне уявлення про міжнародне приватне прано ....................

1.2. Історія розвитку міжнародного приватного права........................

1.3. Предмет міжнародного приватного права.....................................

1.4. Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного права..............................................................................

1.5. Система міжнародного приватного права.....................................

Контрольні запитання.............................................................................

Г.Іава 2. Джерела міжнародного приватною права..............................

2.1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права...........

2.2. Національне законодавство.............................................................

2.3. Судова га арбітражна практика......................................................

2.4. Міжнародний звичай .......................................................................

2.5. Міжнародні договори ......................................................................

Контрольні запитання............................................................................

Глава 3. Методи правового регулювання у міжнародному приват­ному праві: метод уніфікації ..........................................................................

3.1. Прямий метод правового регулювання .........................................

3.2. Природа правової уніфікації. Види уніфікованих норм...............

3.3. Органи уніфікації між народно-правових норм.............................

3.4. Форми застосування результатів процесу уніфікації ...................

3.5. Значення процесу уніфікації для сучасного МПрП......................

Контрольні запитання............................................................................

Глава 4. Методи правовою регулювання в міжнародному приват­ному праві: колізіііпнЙ метод..........................................................................

4.1. Колізійний метод регулювання.......................................................

4.2. Необхідність застосування колізійних норм. Колізійне право....

4.3. Колізійна норма га її побудова. Види колізійних норм................

4.4. Типи колізійних прив'язок (формул прикріплення).....................

4.5. Закон, обраний особами, що укладають угоду (lex voluniatis)....

4.6. «Гнучке» колізійне регулювання (Proper law of the contract)......

Контрольні запитання............................................................................

Глава 5. Застосуванні! колізійних норм та іноземного права____.....

5.1. Загальне уявлення про процес застосування колізійної норми ....

5.2. Віднайдення га встановлення змісту норм застосовного інозем­ного права.........................................................................................

5.3. Зворотне відсилання га відсилання до права гретьої країни ......

5.4. Застереження про публічний порядок...........................................

5.5. Обхід закону у міжнародному приватному праві.........................

Контрольні запитання ............................................................................

Глава 6. Взаємність і правові режими ....................................................

6.1. Понятія та призначення таємності ...............................................


6.2. Матеріальна і формальна взаємність ............................................

604

I ш

6.3. Поняття режиму у міжнародному приватному праві та його види 150

Контрольні запитання ....................................................................... 154

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНО­МУ ПРАВІ .................................................................................................... 157

Глава 7. Фізичні особи............................................................................... 157

7.1. Правосуб'ситність фізичної особи.................................................. 157

7.2. Іноземні громадяни, що постійно проживають у державі пере­бування.............................................................................................. І62

7.3. Тимчасово прибулі іноземці............................................................ 167

7.4. Біженці............................................................................................... 170

Конгрольні запитання............................................................................ 171

Глава 8. Юридичні особи.......................................................................... 172

8. і. Особистий статут юридичної особи............................................... 172

8.2. Специфічні види юридичних осіб.................................................. ISO

8.3. Держава як суб'єкт міжнародного приватного права................... 184

Контрольні запитання............................................................................. 189

ВЛАСНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ........... 190

Глава 9. Власність та інвестиції............................................................. 190

9.1. Інститут права власності.................................................................. 191

9.2. Колізійні питання права власності ................................................. 193

9.3. Іноземні інвестиції........................................................................... 200

9.4. Правове регулювання іноземних інвестицій................................. 203

Контрольні запитання ............................................................................ 208

Глава 10. Авторське право і суміжні права ........................................... 209

10.1. Понятгя авторського права та суміжних прав............................. 210

10.2. Міжнародно-правова охорона авторського права ...................... 214

10.3. Міжнародно-правова охорона суміжних прав___.......,............... 229

Контрольні запитання........................................................................... 237

Г.Іава II. Право промислової власності................................................. 238

11.1. Визначення права промислової власності та його основні по­няття................................................................................................. 238

11.2. Паризька конвенція про охорону промислової власності........... 240

11.3. Інші угоди, що становлять систему міжнародної охорони про­мислової власності.......................................................................... 244

11.4. Використання права промислової власності................................ 251

11.5. Охорона права промислової власності іноземців в Україні...... 253

Контрольні запитання........................................................................... 255

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ... 256

Глава 12. Міжнародна купівля-ІІродаж товарів................................... 256

12.1. Поняття зовнішньоторговельного контракту.............................. 256


12.2. Право, шо підлягає застосуванню до контрактів........................ 259

12.3. Колізійні пичання стосовно форми контракту ............................ 264

12.4. Колізійні питання, що мають відношення до змісту контрактів 268 Контрольні запитання............................................................................ 275

Глава 13. Міжнародний підряд................................................................ 276

13.1. Договір підряду.............................................................................. 276

605

13.2. Договір будівельного підряду.................................................... 278

13.3. Договори стосовно надання технічних послуг та здійснення монтажних робіт.............................................................................. 281

Контрольні 'Запитання ............................................................................ 283

Глава 14. Деякі інші види контрактів.................................................... 284

14.1. Договір франчайзингу................................................................... 285

14.2. Міжнародний лізинг...................................................................... 293

14.3. Міжнародний факторипі............................................................... 300

Контрольні запитання............................................................................ 306

Глава 15. Комерційне посередництво ..................................................... 307

15.1. Агентська угода............................................................................. 307

15.2. Види га правовий статус агентів.................................................. 310

15.3. Правове регулювання агентських угол -..-.................................... 314

Контрольні запитання ........................................................................... 318

Глава 16. Міжнародні перевезення......................................................... 319

16.1. Особливості та види міжнародних перевезень ........................... 319

16.2. Міжнародні залізничні перевезення............................................. 324

16.3. Міжнародні автомобільні перевезення ........................................ 328

16.4. Міжнародні повітряні перевезення.............................................. 332

16.5. Міжнародні морські перевезення .....,.......................................... 335

Контрольні запитання............................................................................ 343

Глава 17. Міжнародні розрахунки.......................................................... 345

17.і. Міжнародний переказ коштів....................................................... 346

17.2. Міжнародний акредитив ............................................................... 350

17.3. Розрахунки за інкасовими дорученнями ..................................... 359

17.4. Розрахунки Із застосуванням векселів і розрахункових чеків .. 362 Контрольні запитання ............................................................................ 368

Глава 18. Завдання шкоди......................................................................... 369

18.1. Колізійні питання деліктних зобов'язань .................................... 369

18.2. Міжнародно-правове регулювання деліктної відповідальності ... 374 183. Питання деліктної відповідальності у національному законо­давстві України................................................................................ 379

Контрольні запитання ............................................................................ 383

Глава 19. Трудові відносини ..................................................................... 384

19.1. Міжнародно-правове регулювання питань праці ...................... 385


19.2. Регулювання питань праці на рівні національних законодавств 387

19.3. Деякі зауваження щодо регулювання питань соціального за­безпечення........................................................................................ 396

Контрольні запитання............................................................................ 398

Глава 20. Шлюбно-сімейні відносини..................................................... 399

20.1. Укладення шлюбу.......................................................................... 400

20.2. Особисті немайнові та майнові відносини подружжя................ 407

20.3. Недійсність шлюбу та його припинення ..................................... 412

20.4. Правовідносини між батьками та дітьми ..................................... 416

20.5. Правовідносини з опіки та піклування ........................................ 424

Контрольні запитання............................................................................ 427

Глава 21. Спадкові відносини.................................................................. 428

21.1. Основні колізійні питання, пов'язані зі спадкуванням .............. 428

21.2. Правове регулювання спадкових відносин ................................. 43 І

606

21.3. Перехід спадщини до держави..................................................

Контрольні запитання ............................................................................

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ...........................................

Глава 22. Поняття міжнародного цивільною процесу. Міжнародна

підсудність .................................................................................

22.1. Поняття «міжнародного цивільного процесу».............................

22.2. Загальне уявлення про міжнародну підсудність..........................

22.3. Принципи (критерії) визначення міжнародної підсудності .......

22.4. Види міжнародної підсудності .....................................................

22.5. Деякі специфічні питання міжнародної підсудності ..................

22.6. Питання міжнародної підсудності у нашому національному законодавстві....................................................................................

Контрольні запитання ............................................................................

Глава 23. Положення іноземців у міжнародному цивільному процесі.

23.1. Проблема правового захисту ........................................................

23.2. Цивільно-процесуальна правоздатність та дієздатність іно­земців ..............................................................................................

23.3. Привілейоване положення окремих суо'гктів міжнародного цивільного процесу.......................................................................

Контрольні запитання ............................................................................

Глава 24. Взаємна цивільно-ироцесуальна допомога ..........................

24.1. Загальне уявлення про взаємну цивільно-процесуальну допо­могу.................................................................................................

24.2. Вручення судових та лозасудових документів особам, що зна­ходяться за кордоном....................................................................

24.3. Виконання доручень іноземних судів у цивільних справах ......

Контрольні запитання............................................................................

Глава 25. Визнання та виконаний іноземних судових рішень у практиці держав........................................................................