Методичка основы бухгалтерии.doc

Добавлена: 07.02.2019

Просмотров: 2671

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


НаціональнА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
кафедра економічних та фінансово-правових дисциплінНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОППЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ


Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу”

Затверджено

на засіданні кафедри протокол №_1__

від «_31_» _серпня_ 2012__р.

КИЇВ 2012
Укладачі:


 • кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Тігова Т.М.;


 • кандидат економічних наук, доцент кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Селіверстова Л.С.;


 • кандидат економічних наук, ст.викладач кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін Процюк Т.Б.


Рецензенти:


 • кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-правових дисциплін НАВС Островерх Л.Л.;

 • кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту Київського національного університету технології та дизайну Гавриленко Т.В.Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу» затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін 31 серпня 2012 р. протокол № __1___ та на засіданні Методичної секції НАВС від ______________2012р. протокол №______.


ЗМІСТ1. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)


2. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни


3. Навчальна програма навчальної дисципліни “Основи бухгалтерського облоіку та фінансового аналізу”


4.Тематичний план


5. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни “Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу”


6. Плани-конспекти лекційних занять


7. Плани семінарських занять


8.Плани практичних занять


9. Завдання для самостійної роботи


10. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів) з підготовки до семінарських занять


11.Навчально – методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю

12. Рекомендована література


1.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)


Актуальність дисципліни «Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу» визначається об’єктивними вимогами фундаментальних законів розвитку ринкових відносин, які направлені на реалізацію ефективної поведінки всіх господарюючих суб’єктів в економічному середовищі країни. Ефективність передбачає раціональне використання всіх наявних ресурсів та досягнення основної мети господарюючих суб’єктів – максимізації прибутку. Реалізація поставлених завдань можлива лише за умов всеохоплюючого контролю та обліку економічних та фінансових результатів : рентабельності, платоспроможності, ліквідності тощо. Достовірна аналітична інформація про фінансово-господарську діяльність підприємств об’єктивна необхідність. Облік – мова бізнесу. Таким чином дисципліна «Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу» надає можливість студентам , в рамках затвердженого переліку дисциплін, оволодіти основами знань про бухгалтерський облік, познайомитись з формами фінансової (бухгалтерської ) звітності, навчитися прийомам фінансового аналізу і в майбутньому застосувати набуті знання в практиці ведення господарських смправ, захисту інтересів підприємців та забезпечення рівноправності між усіма учасниками господарської діяльності


Метою навчального курсу є :

- надати студентам основи знань та категорійного апарату з теорії фінансів, фінансового аналізу підприємств та бухгалтерського обліку;

- ознайомити студентів з нормативними матеріалами , що регулюють роботу підприємств в галузі їх фінансової діяльності та бухгалтерського обліку;

- надати студентам знання з основ аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства: навчити оцінювати виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства; визначати вплив різних факторів на фінансові показники та платоспроможність підприємства; оцінити фінансову дисципліну; взаємовідносини з банками та державними фінансовими органами, дебіторсько-кредиторську заборгованість;

- надати навички роботи та аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності: бухгалтерського балансу (форма № 1), звіту про фінансові результати та їх використання (форма № 2), даних бухгалтерського обліку та поточних матеріалів фінансового відділу;

- ознайомити студентів з міжнародними, міжурядовими стандартами бухгалтерського обліку та законодавством України в цій галузі;

- ознайомити студентів з методами та прийомами фінансового аналізу;

- розвинути початкові навички ведення бухгалтерської звітності, оформлення та обробки первинних бухгалтерських документів та реєстрів;

- надати інформацію про про склад , структуру майна сучасного підприємства та джерел його формування.

Предметом курсу є: аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, її матеріального забезпечення, склад господарських засобів та джерел їх утворення, доходи і витрати підприємства, методичні прийоми ведення бухгалтерського обліку.

Структурно кожна тема навчально-методичного комплексу дисципліни містить перелік питань для підготовки до семінарських та практичних занять, тематику рефератів та доповідей по даній темі, методичні вказівки, визначення ключових категорій, а також завдання для самостійної роботи студента над проблемними питаннями теми.

В результаті вивчення дисципліни «Основи фінансів та бухгалтерського обліку» студент повинен мати базові знання з :

 • теорії фінансів;

 • фінансового аналізу;

 • документування господарських операцій;

 • форм фінансової (бухгалтерської звітності);

 • ведення бухгалтерських рахунків;

 • техніки ведення бухгалтерського обліку.

Крім того студент має орієнтуватися в нормативно-правовому полі , що регламентує фінансово-господарську діяльність підприємства в сучасних умовах України.Форма підсумкового контролю – залік.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА З ДИСЦИПЛІНИ

Основи бухгалтерського обліку та фінансового аналізу”Основи економічних теорій


Змістовий модуль І.

Місце та роль фінансів підприємств у підприємницькій діяльності.


Ринкова економіка


Тема 1. Фінанси підприємницького сектору. Результати діяльності підприємства та їх інформаційне забезпечення.Господарське правоЗмістовий модуль 2.Теоретичні засади та методологічні прийоми бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку.Біржове право


Т ема 3. Метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс.Фінансове право


Змістовий модуль 3

Способи відображення та види контролюза здійсненням господарських операцій в бухгалтерському обліку.


Правове регулювання інвестиційної діяльності
Банківське право


Тема 4. Система рахунків бухгалтерського обліку та метод подвійного запису

Тема 5. Документування та інвентаризація як складові методу бухгалтерського облікуПодаткове правоСудова бухгалтерія2.Пояснювальна записк
2.Пояснювальна записка до навчальної дисципліни.


Зміни, що відбулися в економіці України за роки незалежності, вимагають нових підходів до управління підприємством, як основною ланкою економіки. Забезпечення ефективної роботи підприємств передбачає оптимальне використання усіх наявних у нього ресурсів, особливо фінансових. Фінансовий стан підприємств, результати його діяльності важливі не лише з точки зору самого підприємства, але і з точки зору держави. Формування державних фінансів прямо залежить від ефективної роботи всього підприємницького сектору. Останнє можливо лише за умов відлагодженої системи обліку та контролю.