Файл: 360 СМ 06.03.2017 каз.doc

Добавлена: 03.02.2019

Просмотров: 1157

Скачиваний: 28

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

$$$ 001 Заттық құрам – бұл

$$ затты құрайтын әртүрлі компоненттер

$ тотықтар мен кристалл денелердің жиынтығы

$ өлшемдері мен пішіндері әртүрлі түйіршек немесе дәндер

$ жүйедегі минералдар мен аморфты денелердің болуы


$$$ 002 Химиялық құрам – бұл

$$ материалдағы химиялық элементтер мен тотықтардың жиынтығы

$ дененің тұтастығын қамтамасыз ететін тұрақты байланыстар жиынтығы

$ табиғи немесе жасанды минералдар жиынтығы

$ затты құрайтын кристаллдық заттар мөлшері


$$$ 003 Минералдық құрам – бұл жиынтығы

$$ тау жынысын құрайтын минералдардың

$ тотықтар мен химиялық элементтер жиынтығы

$ тау жынысын құрайтын затты құрайтын химиялық элементтер

$ жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай бөлшектердің жиынтығы


$$$ 004 Фазалық құрам – бұл

$$ жүйедегі қасиеттері мен физикалық құрылысы бойынша бірыңғай бөлшектердің жиынтығы

$ тотықтардың жиынтығы

$ табиғи немесе жасанды химиялық қоспалардың (минералдар) жиынтығы

$ өлшемдері мен пішіндері әртүрлі түйіршек немесе дәндердің жиынтығы


$$$ 005 Құрылыс материалының беріктілігі ........ қасиетке жатады

$$ механикалық

$ жылуфизикалық

$ гидрофизикалық

$ технологиялық


$$$ 006 Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттеріне жатады

$$ кеуектілік, жылуөткізгіштік, тығыздық

$ сенімділік, үйкелу, анизотроптық, ұзақ мерзімділік

$ отқа төзімділік, себілмелілік, жабысу беріктілігі

$ беріктік, ұзақ мерзімділік, қаттылық, сығымдылық


$$$ 007 Құрылыс материалдарының механикалық қасиеттеріне жатады

$$ беріктік, серпімділік, иілімділік, морт сынғыштық, қаттылық, үйкелушілік

$ суға төзімділік пен сығымдылық

$ жылуға төзімділік және жабысқақтық

$ тығыздық және кеуектілік


$$$ 008 Құрылыс материалдарының жылуфизикалық қасиеттеріне жатады

$$ жылуөткізгіштік, отқа төзімділік, отқа шыдамдылық

$ атмосфераға төзімділік, ұнтақтық, сілтіге төзімділік,

$ аязға төзімділік, жабысуға беріктік

$ жылуөткізгіштік, гигроскопиялылық, ерігіштік


$$$ 009 Қаттылық дегеніміз материалдың ...... қарсыласуы

$$ өзінен қатты дененің батуына

$ сыртқы июші жүктемелерге

$ ішкі кернеуші жүктемелерге

$ бұратылуға


$$$ 010 Гидрофизикалық қасиеттер

$$ сусіңіргіштік, гигроскопиялылық, суөткізгіштік, аязға төзімділік

$ аязға төзімділік, жабысуға беріктік, жылуөткізгіштік, коррозияға төзімділік

$ жылуөткізгіштік, гигроскопиялылық, жұмсару коэффициенті, атмосфераға төзімділік

$ жылуөткізгіштік, гигроскопиялылық


$$$ 011 Материалдардың микроқұрылымы бола алады:

$$ кристалды және аморфты

$ кеуекті және қатты

$ қабатты және конгломератты

$ себілмелі және талшықты


$$$ 012 Материалдардың макроқұрылымы бола алады:

$$ талшықты, ұялы, түйіршекті, конгломератты

$ сұйық, қатты, газтәріздес, кристалды және аморфты

$ иондық, молекулалық, гидрофобты, жылуфизикалық

$ амортық, ұнтақ, поликристаллды


$$$ 013 Материалдардың макроқұрылымын анықтауға болады


$$ қарусыз көзбен

$ үлкейтетін аппаратура көмегімен

$ механикалық әсер көмегімен

$ электр тогі әсерімен


$$$ 014 Микроқұрылым материалдардың келесі қасиеттеріне әсер етеді

$$ жылуөткізгіштікке, ұлғаюға, гигроскопиялылыққа

$ отқа төзімділікке, сілтіге төзімділікке, ыстыққа шыдамдылыққа

$ кеуектілікке, коррозияға төзімділікке, сусіңіргіштікке

$ механикалық және химиялық қасиеттеріне


$$$ 015 Заттың ішкі құрылысы материалдардың қандай қасиеттеріне әсер етеді

$$ қаттылық, беріктік, сыртқы әсерлерге төзімділік

$ отқа төзімділік, коррозияға төзімділік

$ химиялық және эксплуатациялық әсерлер

$ кеуектілік, гигроскопиялылық, сусіңіргіштік


$$$016 Балқу температурасы деген – ол

$$ қатты дененің шыдамдылық шегін сипаттайтын күй параметрі

$ материалда температураның таралуын көрсететін қасиет

$ материалдың жылу энергиясын тасымалдауымен байланысты қасиеті

$ материалдың жоғары температурада ұлғаю тиімділігі


$$$ 017 Материалдың суға төзімділігін сипаттайды

$$ жұмсару коэффициенті

$ кеуектіліктің беріктілікке қатынасы

$ қаттылықтың кеуектілікке қатынасы

$ конструктивтік сапа коэффициенті$$$ 018 Гигроскопиялылық дегеніміз материалдың мынандай қабілеті

$$ капиллярлы-кеуекті материалдың ылғал ауадан су буын сіңіріп алу қасиеті

$ материалдың қысыммен су өткізу қасиеті

$ материалдың суды ұстап тұру қабілеті

$ материал көлемінің сумен толу дәрежесі


$$$ 019 Материалдың аязға төзімділігі дегеніміз –

$$ сумен қаныққан материалдың бірнеше мәрте кезекпен мұздатып және еріткенде беріктілігін сақтау қабілеті

$ материалдың теріс температуралар әсеріне шыдау қасиеті

$ материалдың суық суда бүлінбеу қасиеті

$ сумен қаныққан материалдың беріктілігінің құрғақ материалдың беріктілігіне қатынасы


$$$ 020 Беріктік – материалдың мынандай қасиеті

$$ ішкі кернеулерді туғызатын жүктеулер немесе басқа әсерлерді бұзылмай қабылдауы

$ өзіне басқа материалдардың енуіне қарсыласуы

$ соққыдан деформацияланбауы және жарылмауы

$ сыртқы физикалық әсерлерді қабылдауы


$$$ 021 Орташа тығыздық – ол

$$ материалдың табиғи күйіндегі салмағының көлеміне қатынасы

$ материалдың тығыздығының судың тығыздығына қатынасы

$ материалдың мүлде тығыз күйіндегі салмағының көлеміне қатынасы масса единицы объема

$ кеуекті материалдардың нығыздалған күйіндегі тығыздығы


$$$ 022 Кеуектілік – ол

$$ материал көлемінің кеуектермен толу дәрежесі

$ материал көлемінің қатты заттармен толу дәрежесі

$ материалдың ылғал ауадан су буын сіңіру қасиеті

$ материалдың қысыммен су өткізу қасиеті


$$$ 023 Кеуектілітің түрлері:

$$ шынайы, ашық және жабық

$ ашылатын және жабылатын, ұсақкеуекті

$ абсолютті, қатынасты, ірікеуекті

$ шынайы және тығыз


$$$ 024 Тығыздықты анықтайтын формула

$$

$

$

$


$$$ 025 формуласымен анықтайды

$$ материал тығыздығын

$ материалдың салмағы бойынша сусіңіргіштігін


$ материал беріктілігін

$ материалдың көлемі бойынша сусіңіргіштігін$$$ 026 Үлгінің кеуектілігін анықтайтын формула

$$

$

$

$


$$$ 027 Тығыздықтың өлшем бірлігі

$$ ; ;

$

$

$


$$$ 028 Материалдың себілме тығыздығы тәуелді

$$ оның ылғалдығы мен түйіршіктерінің ірілігіне

$ материалдың кеуектілігіне

$ материал түйіршіктерінің пішініне

$ ірілігне


$$$ 029 Жұмсару коэффициенті дегеніміз

$$ сумен қаныққан материалдың беріктілігінің құрғақ материалдың беріктілігіне қатынасы

$ материалдың ылғалдың әсерінен жұмсару дәрежесі

$ материалдың әртүрлі органикалық еріткіштер әсерінен жұмсару дәрежесі

$ материалдың суөткізгіштігін сипаттайтын мән


$$$ 030 Жылуөткізгіштікті төмендетуге болады

$$ жалпы кеуектілікті жоғарылатып

$ тығыздықты арттыру арқылы

$ кеуекті құрылымды тығыз құрылымға өзгерту жолымен

$ материалды ылғалдап


$$$ 031 Ауаның жылуөткізгіштігі ( ):

$$ 0,023

$ 0,23

$ 1

$ 0,5


$$$ 032 Жылуөткізгіштік коэффициентінің өлшем бірлігі

$$

$

$

$


$$$ 033 Материалдың отқатөзімділігі дегеніміз

$$ материалдың өрт жағдайында от әсерінен және судан бұзылмау қабілеті

$ материалдың жоғары температуралық жағдайларда ұзақ уақыт деформацияланбауы және бұзылмауы

$ отта жанбау қасиеті

$ жоғары температураларда балқымау қабілеті


$$$ 034 Материалдың отқашыдамдылығы – ол

$$ материалдың жоғары температураларға (1580С және одан жоғары) ұзақ уақыт деформацияланбай және жұмсармай шыдауы

$ өрт жағдайында от әсерінен және судан бұзылмау қабілеті

$ отта жанбау қасиеті

$ өрт жағдайында әсемдік және беріктілік қасиеттерін сақтауы


$$$ 035 Материалдың беріктілік шегін анықтайтын формула

$$

$

$

$


$$$ 036 Серпімділік – ол материалдың ............ қасиеті

$$ сыртқы күштің әсерін деформацияланып, кейін бастапқы формасы мен өлшемдерін өз еркімен қайтадан қалыптастыру қасиеті

деформироваться и принимать после разгрузки первоначальную форму

$ сыртқы күштің әсерінен дененің формасы мен өлшемдерін жоғалтып, оларды өз еркімен қайтадан қалыптастыра алмау қасиеті

$ дененің еш қалдықсыз деформациясыз бүлінуі

$ атомдардың ығысуымен сыртқы әсерлерден деформациялануы


$$$ 037 Дисперсиялық – бұл

$$ қатты бөлшектердің өлшемдерінің сипаттамсы

$ материалдың суға төзімділгі

$ материалдың деформативтік қасиеттері

$ материалдың ұзақ мерзімділігін сипаттайтін көрсеткіш


$$$ 038 Адгезия сипаттайды

$$ бір материалдың екінші материал бетіне жабысу қасиетін

$ кеуекті және тығыз денелердің жылуөткізгіштігін

$ бір заттың молекулаларының тартымдылық күшін

$ бір материалдың екінші материалға инерттілігін


$$$ 039 Материалдың технологиялық қасиеттері

$$ ұсақталушылық, араланушылық, тегістелушілік, шегеленушілік

$ суға төзімділік, жылуға төзімділік, өрт әсеріне төзімділік

$ сілтіге төзімділік, қышқылға төзімділік, суға төзімділік, кеуектілік

$ орташа және абсолютті тығыздық, ылғалдылық$$$ 040 F25 деген білдіреді

$$ материал 25 цикл кезекпен мұздатылып, ерітілгенін

$ материалдың мұздатылған күйіндегі сығым беріктілігі 25 МПа –ға тең

$ материал кеуектілігі 25 % құрайды

$ материалдың сусіңіргіштігі 25 % құрайды


$$$ 041 Жанбайтын құрылыс материалдары

$$ кірпіш, жабынқыш, болат, гранит

$ фибролит, асфальт бетон, алюкобонд

$ ағаш, киіз, битум, торф тақталары

$ пенополистирол, ксилолит, қамыс тақталары


$$$ 042 Тау жыныстары пайда болуы бойынша топтарға бөлінеді

$$ магмалық, шөгінді, метаморфтық

$ ақтарылған, сынған, химиялық тұнба

$ магмалық, төгілмелі, цементтелген

$ ақтарылған, жанартау шөгінділері, органогендік


$$$ 043 Базальт пайдаланылады

$$ бетон толтырғышы ретінде, минералдық мақта өндірісінде, арматура ретінде

$ дөрекі керамика, көбікшыны өндірісінде

$ нәзік керамика өндірісінде, беріктілігі жоғары бетондар құрамында

$ гипсокартон және гипсталшықты парақшалар өндірісінде


$$$ 044 Мәрмәр пайдаланылады

$$ қабырғалардың ішкі әсемдік жұмыстары үшін

$ жабын материал ретінде

$ жылуизоляциялық және отқа төзімді материал ретінде

$ сужүргізу арналары мен туннельдерді қаптау үшін


$$$ 045 Мәрмәрды ғимараттардың сыртқы өңдеуіне пайдаланбаудың себебі

$$ оның атмосфералық әсерлерге бейімділігі, аязға төзімділігінің төмендігі және үйкелушілігінің жоғарылығы

$ гранитпен салыстырғанда мәрмәр тақталарды тегістеп, жалтырату қымбат

$ өңдеулік тақталарды қабырғаға бекіту қиын

$ эстетикалық көркемдігі жеткіліксіз


$$$ 046 Механикалық шөгінді тау жыныстарына жатады

$$ саз, құм, қиыршықтас

$ андезит, құм, шағылтас, гипс

$ гипс, гранит, бор, гранит, әктас

$ мрамор, гнейс, кварцит


$$$ 047 Жарылу бағыты бар дегеніміз

$$ кейбір минералдардың соққыдан жазықтықтар бойынша жарылу қабылеті

$ материалдың жылуизоляциялық сапасын сипаттайтын қасиет

$ материалдың созылу беріктігін сипаттайтын қасиет

$ кейбір минералдардың соққыдан шайқалмау қабылеті


$$$ 048 Магмалық тау жыныстары пайда болған

$$ жер қыртысының әртүрлі тереңдігінде және бетінде магманың қатып қалуынан

$ жер қыртысында физика-химиялық процесстер нәтижесінде

$ желге мүжіліп бұзылған әртүрлі тау жыныстарының тасымалдану жағдайында

$ жоғары температуралар мен қысымдар нәтижесінде


$$$ 049 Метаморфтық тау жыныстары пайда болған

$$ жер қыртысында шөгінді және магмалық тау жыныстарының физика-химиялық жағдайлардан өзгерістерге ұшырауы нәтижесінде

$ жер қыртысының әртүрлі тереңдігінде магманың қатып қалуынан

$ желге мүжіліп бұзылған әртүрлі тау жыныстарының тасымалдану жағдайында

$ жанартау әсерінен азғантай тереңдікте магманың кристаллдануы нәтижесінде


$$$ 050 Шөгінді тау жыныстары пайда болған

$$ желге мүжіліп бұзылған әртүрлі тау жыныстарының тасымалдану жағдайында

$ жер қыртысында физика-химиялық процесстер нәтижесінде

$ жоғары температуралар мен қысымдар нәтижесінде

$ жанартау әсерінен азғантай тереңдікте магманың кристалдануы нәтижесінде


$$$ 051 Метаморфтық тау жыныстарына жатады

$$ мәрмәр, гнейстар, кварциттар

$ базальт, ұлу тас, гипс

$ гранит, сиенит, диабаз

$ әктас, жанартау күлі, саз


$$$ 052 Органикалық шөгінді тау жыныстарына жатады:

$$ ұлутас, әктас, бор, диатомит

$ мәрмәр, гнейс, кварцит, порфирит, диабазы, базальт

$ габбро, гранит, диорит, сиенит, туф

$ базальт, перлит, вермикулит, лабрадорит, құмтас


$$$ 053 Магмалық жыныстардың жыныстүзуші минералдары

$$ слюда, кварц, дала шпаттары

$ глинозем, опока

$ гипс, роговая обманка (мүйізді қоспа)

$ ангидрит, каолинит


$$$ 054 Шөгінді жыныстардың жыныс түзуші минералдары

$$ гипс, кварц, кальцит, каолинит

$ кварц, дала шпаты, слюда, роговая обманка (мүйізді қоспа)

$ слюда, магнезит, опал, кремнезем

$ силикат, плавик шпаты, флюорит, гипс


$$$ 055 Тығыз және суға төзімді тау жыныстары

$$ гранит, сиенит, габбро, лабрадорит

$ брекчия, ангидрит, туф, пемза, гипс

$ доломит, трепел, құмтас, әктас

$ пемзалар, туфтар доломит, магнезит, әктас-ұлутас


$$$ 056 Тау жыныстарының қаттылығын анықтайды


$$ Мооса шкаласы бойынша

$ Гарри аспабында сынап

$ гидравликалық прессте сынап

$ Бринель бойынша


$$$ 057 Моос шкаласы қолданылады

$$ тау жыныстарының қаттылығын анықтау үшін

$ тау жыныстарының тығыздығын анықтау үшін

$ металлдардың қаттылығын анықтау үшін

$ пластмассалардың қаттылығын анықтауда


$$$ 058 Байланыстырғыш затты алу үшін қолданылатын тау жынысы

$$ әктас

$ гранит

$ цемент

$ асбест


$$$ 059 Табиғи тас материалдарының сығым беріктіктері

$$ М0,4…М100

$ М15…М50

$ М200…М600

$ М500…М1000


$$$ 060 Табиғи тас материалдарының аязға төзімділігі бойынша маркалары

$$ F10…F500

$ F30…F50

$ М30…М125

$ М150..М300


$$$ 061 Ыстыққа төзімді табиғи тас материалдары мен бұйымдарын алады

$$ базальттан, жанартау туфынан

$ гипстен, әктасынан, вермикулиттен

$ граниттен, кварциттен

$ доломиттен, ангидриттен, бордан


$$$ 062 Сілтіге төзімді тау жыныстары

$$ әк тас, мәрмәр

$ гранит, құм

$ жанартау күлі, пемза

$ кварцит, ұлу тас


$$$ 063 Қышқылға төзімді тақтайшаларды алуға болатын тау жыныстары

$$ гранит, кварцит

$ әк тас, саз

$ әк тас туфы, гранит

$ ангидрит, пемза


$$$ 064 Түрпілі өңдеумен алынатын фактура

$$ қырналған, тегістелген, жылтыратылған

$ араланған, бұдырланған, айғыздалған

$ «жар тас», қайралған, тегістелген

$ шақпақталған, жонылған, бұдырланған


$$$ 065 Дайындалу тәсілі бойынша табиғи тас материалдары мен бұйымдары келесі түрлерге бөлінеді

$$ араланған және шақпақталған

$ фрезерленген және шақпақталған

$ түрпіленген және бұдырланған

$ қырналған және жылтыратылған


$$$ 066 Керамикалық деп аталады .....

$$ минералдық шикізатты технологиялық өңдеу процесі және жоғары температурада күйдіру арқылы алынған жасанды тас материалдар мен бұйымдар

$ құрамындағы байланыстырғыш қатайған соң ғана беріктілікке ие бола алатын жасанды тас материалдар мен бұйымдар

$ кварц құмы, әк және судан тұратын қатаң араласпаны қысыммен пресстеп және автоклавта қатайту жолымен дайындалатын бұйымдар

$ минералдық силикатты балқымалардан алынатын бұйымдар


$$$ 067 Кірпіш маркасын анықтайды

$$ иілім және сығым беріктігі бойынша

$ тығыздығы және су сіңіргіштігі бойынша

$ ақаулары бойынша

$ стандарттық өлшемдерден ауытқуы бойынша


$$$ 068 Тиімді қабырғалық қыш бұйымдарына жатады:

$$ орташа тығыздығы бойынша класы 0,7 ден 1,4-ке дейінгі

$ беріктігі мен аязға төзімділігі жоғары бұйымдар

$ ұсақ бұйымдар

$ бағасы арзан бұйымдар


$$$ 069 Қарапайым қыш кірпішінің маркалары

$$ М100…300

$ М10…25

$ М25…150

$ М700…1000


$$$ 070 Қыш кірпішінің аязға төзімділігі бойынша маркалары

$$ F15…F50

$ F300…F600

$ F50 …F1000

$ F0,5…F0,465


$$$ 071 Қыш кірпішін қалыптау әдістері

$$ иілімді қалыптау, жартылай құрғақтай престеу

$ экструзия, жаншып шығару

$ қысыммен құю, ортадан тебу;

$ құйма, дірілдетіп штамптау


$$$ 072 Керамикадағы жанғыш қоспаларға жатады