Файл: BUDA (KP) (КП) МЕТОДИЧКА.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 28.12.2021

Просмотров: 770

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університетМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до оформлення курсових проектів (робіт) у

Вінницькому національному технічному університеті


Вінниця ВНТУ 2006

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до оформлення курсових проектів (робіт) у

Вінницькому національному технічному університеті

Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному технічному університеті. Протокол № 5 від 19 січня 2006 р.Вінниця ВНТУ 2006


Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт)

у Вінницькому національному технічному університеті

/Уклад. Г.Л. Лисенко, А.Г. Буда, Р.Р. Обертюх, – Вінниця: ВНТУ, 2006. –

60 с.

Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України


Методичні вказівки містять пояснення щодо загальних вимог до виконання та оформлення курсових проектів (робіт) у вузі. Наводяться різні види індивідуальних завдань до курсових проектів (робіт), що враховують специфіку кожної дисципліни. Методичні вказівки будуть корисними викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також всім бажаючим.
Укладачі: Геннадій Леонідович Лисенко

Антоніна Героніївна Буда

Роман Романович ОбертюхРедактор О.Д. Скалоцька


Відповідальний за випуск В. О. ЛеонтьєвРецензенти: А.Я Кулик, кандидат технічних наук, доцент

Д.Т. Обідник, кандидат технічних наук, доцент
ЗМІСТ


1 Загальні положення……………………………………………………….. 5

1.1 Курсова робота (КР)………………………………………………....... 5

1.1.1 Складові частини КР…………………………………………….. 5

1.1.2 Загальні вимоги до виконання курсових робіт………………… 6

1.2 Курсовий проект (КП)………………………………………………… 6

1.2.1 Складові частини КП…………………………………………...... 6

1.2.2 Різновиди курсових проектів……………………………………. 7

1.2.3 Загальні вимоги до курсових проектів………………………..... 8

1.3 Тематика КР (КП)……………………………………………………... 8

1.4 Індивідуальне завдання……………………………………………...... 9

1.5 Вимоги до порядку викладення матеріалу курсового проекту

(роботи)…………………………………………………………………...... 17

1.5.1 Структура курсового проекту (роботи)………………………… 17

1.5.2 Вступна частина курсового проекту (роботи)…………………. 17

1.5.3 Основна частина курсового проекту (роботи)…………………. 17

1.5.4 Додатки…………………………………………………………… 17

1.6 Титульний аркуш…………………………………………………........ 17

1.7 Анотація ………………………………………………………………. 21

2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки (ПЗ)………………….. 21

2.1 Загальні правила……………………………………………………..... 21

2.1.1 Оформлення розділів та підрозділів…………………………..... 23

2.1.2 Правила написання тексту………………………………………. 24

2.1.3 Оформлення формул…………………………………………….. 25

2.1.4 Оформлення ілюстрацій…………………………………………. 27

2.1.5 Оформлення таблиць…………………………………………….. 28

2.2 Зміст……………………………………………………………………. 30

2.3 Складові частини пояснювальної записки…………………………... 31

2.4 Вступ…………………………………………………………………… 32

2.4.1 Аналіз сучасного стану питання та обґрунтування теми……... 32

2.5 Основна частина пояснювальної записки…………………………… 34

2.5.1 Вимоги до основної частини пояснювальної записки………… 34

2.5.2 Аналітично-розрахункова частина……………………………... 36

2.5.3 Технічна частина………………………………………………… 37

2.6 Висновки……………………………………………………………….. 38

2. 7 Перелік літературних джерел ............…………………………......... 38

2.8 Додатки………………………………………………………………… 39

2.8.1 Графічна частина……………………………………………….... 48

2.8.2 Рекомендації для умовних позначень текстових та графічних документів курсових проектів………………………………………… 50

3 Порядок захисту КР (КП)………………………………………………… 52

3.1 Обов’язки кафедри……………………………………………………. 53

3.2 Обов’язки деканату……………………………………………………. 54

3.3 Обов’язки керівника курсового проекту (курсової роботи)……....... 54

3.4 Питання документообігу……………………………………………… 55

Література ........................................................................................................57

Додаток А. Числові шифри кафедр, прийнятих у ВНТУ …………........... 58

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Згідно з нормативними вимогами вищої школи та інших актів законодавства України з питань освіти курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.


Рекомендації до виконання курсового проектування визначають компетенцію та функціональні обов’язки структурних підрозділів та посадових осіб, залучених до процесу виконання курсових робіт та проектів, а також всі необхідні вимоги до виконання та оформлення курсових робіт та проектів.


1.1 Курсова робота (КР)


Курсова робота (КР) – навчальна самостійна робота з дисципліни, яка містить елементи (задачі) навчального, аналітично-розрахункового та науково-дослідницького характеру.


1.1.1 Складові частини КР


Навчальною частиною КР є відображення кола основних теоретичних питань та задач, які розв’язуються згідно з індивідуальним завданням на роботу.

Аналітично-розрахункова частина КР представляється відомими методами, яким підпорядковуються вибрані математичні моделі або математичний апарат для розрахунку або моделювання, з метою висвітлення елементів синтезу (аналізу) окремої задачі.

Науково-дослідна частина передбачає поглиблений пошук (опрацювання) новітніх джерел інформації з метою вибору запропонованого варіанта або методу, дослідження окремих параметрів чи складової характеристики об’єкта тощо.

Курсова робота для студентів економічних спеціальностей виконується за матеріалами конкретного діючого підприємства. Метою написання КР є закріплення теоретичних знань з курсу, вміння застосовувати їх для вирішення конкретних практичних задач, придбання навичок роботи з літературою, бухгалтерськими та статистичними даними.

Об’єкти курсової роботи – розрахунково-графічна задача чи набір взаємопов’язаних задач підвищеного обсягу з окремих розділів дисципліни; розрахунок і розробка кінематичної, електричної, гідравлічної та інших схем об’єкта пристрою; розрахунок і розробка конструкції інструменту, розробка комп’ютерної програми розрахунку чи моделювання пристрою, технологічного процесу; обробка обліково-аналітичної інформації підприємства (галузі), прийняття відповідних рішень відносно результатів аналізу діяльності підприємства (галузі), розробка пропозицій щодо вдосконалення їх роботи для студентів економічного профілю.

На захист курсової роботи представляється пояснювальна записка та ілюстративні матеріали (плакати, схеми, креслення), обсяг яких визначається для даної дисципліни змістом спеціальності з відповідним рішенням кафедр.


1.1.2 Загальні вимоги до виконання КР


В курсовій роботі студент повинен розкрити зміст теми, показати знання літературних джерел і нормативних актів. Зміст КР має відповідати робочому плану дисципліни і відображати суть теми, яка розглядається.

Курсова робота повинна задовольняти такі вимоги:

обсяг текстової частини визначається кількістю годин СРС,

які виділяються для дисципліни на курсову роботу навчальним планом


(18...54 год.) та не перевищує 25-30 сторінок формату А4 текстової частини;

графічна частина може подаватися в тексті пояснювальної записки у вигляді відповідних рисунків або виноситись в додатки з обов’язковим конкретним зазначенням графічного матеріалу в індивідуальному завданні;

у випадку повного збігання тем курсової роботи індивідуальне завдання має містити не тільки різні числові вихідні дані, але й передбачати самостійне викладення студентом тексту пояснювальної записки з метою уникнення використання одного і того ж електронного варіанта.


1.2 Курсовий проект (КП)


Курсовий проект (КП) – навчальний проект з дисципліни, який містить елементи ескізного і технічного проектів та робочої конструкторської документації.


1.2.1 Складові частини КП


Ескізна частина проекту – розробка варіантів об’єкта проектування згідно з індивідуальним завданням та їх структурних і принципових схем.

Технічна частина проекту – розробка принципових (кінематичних, розрахункових, електричних, гідравлічних, структурних, функціональних тощо) схем вибраного варіанта об’єкта проектування; розробка складальних креслень згідно з індивідуальним завданням; написання пояснювальної записки.

Робоча конструкторська документація – розробка робочих креслень, текстових конструкторських (інструкції до експлуатації об’єкта, розрахунки основних елементів об’єкта, технологічних карт обробки, збирання маршрутних технологій тощо) та програмних (алгоритмів, лістингів, програм, результати комп’ютерного моделювання, аналітичні викладення) документів.

Об’єкт курсового проектування – пристрій, блок, будівельний виріб, технологічний процес, програмний продукт (для інженерних спеціальностей) та процес економічної практики господарювання або використання досліджуваних явищ (для економічних спеціальностей), що відповідає змісту навчальної дисципліни та враховує фахове спрямування майбутньої спеціальності.

Конкретний курсовий проект подається у вигляді комплекту, до якого входять: текстова, графічна, конструкторська та програмна документації.


1.2.2 Різновиди курсових проектів


В межах університету з врахуванням спеціальностей та дисциплін можуть виконуватись такі курсові проекти:

типові (навчальні);

комплексні;

міжкафедральні (міжфакультетські, міжінститутські);

наскрізні.

Типовий проект – навчальний проект, відповідає змісту дисципліни, виконується індивідуально кожним студентом.

Комплексний проект – виконується групою студентів за індивідуальним завданням, обсяг якого перевищує норму одноосібного проекту або виконується на замовлення сторонньої організації для реалізації заданого обсягу.

Міжкафедральний – може виконуватись як між спорідненими кафедрами (факультетами чи інститутами), так і між кафедрами (факультетами, інститутами), що готують фахівців за різними напрямками і спеціальностями. Мета цього виду проекту – розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з різними галузями народного господарства. Наприклад: ”Розробка електромеханічного привода верстата і системи керування цим приводом”. Захист таких проектів проводиться на засіданні спільної комісії кафедр.