Файл: Конспект лек.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 28.12.2021

Просмотров: 751

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

<<Конспект ><лекцій>

<з ><дисципліни>

<"Основи ><біофізики>

<та ><біомеханіки">

<Викладач ><к.т.н., ><доц. ><Загоруйко ><Л.В.>

<к.т.н., ><доц. >Данильчук М. М.


<<ТЕМА ><1. ><ВСТУП. ><ПРЕДМЕТ ><І ><ЗАВДАННЯ ><КУРСУ. ><ІСТОРІЯ>

<РОЗВИТКУ.>

<1.1. ><Предмет ><і ><завдання ><курсу>

З часу появи свідомості і здатності аналітичного мислення, людина вивчала навколишній світ і саму себе, своє тіло, елементи якого виступали спочатку головним і єдиним знаряддям для добування їжі, облаштування якогось прихистку, виготовлення простих знарядь тощо.

<><Сучасна ><наука ><досягла ><великих ><успіхів ><у ><пізнанні ><живої ><природи, ><незважаючи ><на ><те, ><що ><жива ><матерія ><є ><незрівнянно ><складнішою ><від ><неживої.>

<><><Стає ><зрозумілим, ><що ><подальший ><прогрес ><у ><будь-якій ><науці ><стає ><неможливим ><без ><використання ><інших ><галузей ><знань. Для вивчення даного предмету необхідні знання з фізики, хімії, біології, анатомії і фізіології. ><><Симбіоз ><декількох ><наук ><(математична ><фізика, ><фізична ><хімія, ><обчислювальна ><математика ><тощо) ><><сприяє ><не ><лише ><глибшому ><пізнанню ><певних ><явищ, ><але ><й ><дозволяє ><природодослідникам ><оволодіти ><загальними ><знаннями, ><а ><отже, ><розмовляти ><однією ><професійною ><мовою, ><спільно ><працювати ><на ><стику ><наукових ><інтересів. ><У ><цьому ><розумінні ><не ><є ><винятком біофізика та біомеханіка><.>

<><Питання ><про ><зв'язок ><між ><фізикою, ><механікою ><і ><біологією ><дискутується ><протягом ><століть. ><Однак ><біомеханіка ><як ><галузь ><науки ><відокремилась ><останнім ><часом ><у ><результаті ><розвитку ><науково-технічного ><прогресу. ><><<Предмет ><біомеханіки ><вивчає ><прояви ><механічних ><закономірностей ><у ><біологічних ><системах ><і ><реакцію ><цих ><систем ><на ><механічні ><збудження ><зовнішнього >середовища Поняття біофізики є більш широким ніж поняття біомеханіки і включає останнє.>

<Останніми ><роками ><роботи ><з ><біомеханіки ><суто ><пізнавального ><значення ><витісняються ><роботами, ><завдання ><яких ><пов'язані ><з ><питаннями ><охорони ><здоров'я ><та ><іншими ><прикладними ><галузями ><біологічних ><досліджень, ><наприклад: ><гемореологія, ><дослідження ><біоматеріалів, ><створення ><штучних ><біоматеріалів, ><протезування. ><Велике ><значення ><біомеханіка ><відіграє ><в ><гармонізації ><системи ><оператор-машина ><при ><створенні ><зразків ><нової ><техніки. ><Високі ><результати ><у ><великому ><спорті, ><спортивна ><медицина >ґрунтуються на< >< ><досягненнях ><сучасної ><біомеханіки.>

<Великі ><швидкості, ><прискорення, ><вібрації ><і ><удари, ><інші ><види ><механічних ><впливів ><при ><освоєнні ><космосу ><і ><глибин ><світового ><океану ><поставили ><перед ><людством ><питання ><про ><можливості ><людського ><організму ><і ><можливості його адаптації (пристосування) >до екстремальних умов. <Досягнення ><біомеханіки ><за ><останні ><20-30 ><років ><(час ><її ><бурхливого ><розвитку) ><><дали ><можливість ><значно ><поглибити ><знання ><тих ><процесів, ><які ><відбуваються ><в ><організмі ><людини, ><вдосконалити ><і ><запропонувати ><нові ><методи ><діагностики, ><розробити ><нові ><штучні ><біоматеріали, ><модифікувати ><багато ><видів ><пристроїв ><ортопедії, ><створити ><основи ><біомеханіки ><спорту ><тощо.>


<Біомеханіка ><як ><навчальна ><дисципліна ><в ><наведеному ><викладі ><має ><за ><мету ><закласти ><підвалини ><медикобіологічних ><знань, ><необхідних ><для ><розроблення ><та ><експлуатації ><біотехнічного ><та ><медичного ><обладнання.>

<I;>


<<1.2. ><Історія ><розвитку>

<Оскільки ><з ><механікою ><був ><пов'язаний ><початок ><розвитку ><фізики ><взагалі, ><тому ><й ><не ><дивно, ><що ><біомеханічні ><дослідження ><почалися ><ще ><на ><ранньому ><етапі ><розвитку ><наук. ><Ці ><дослідження ><були ><нероздільними ><від ><перших ><кроків ><фізіології ><і ><анатомії.>

<Перші ><ідеї ><про ><біомеханіку ><можна ><знайти ><в ><роботах ><Аристотеля ><(384-370 ><pp. ><до ><н.е.) ><і ><Галена ><(210-130 ><pp. ><до ><н.е.)>

<Леонардо ><да ><Вінчі ><(1452-1519) ><зробив ><перші ><кроки ><у ><дослідженні ><людського ><тіла ><в ><русі, ><нотатки ><по ><механіці ><><рухів літаючих біооб’єктів – комах, птахів, кажанів ><під ><кутом ><зору ><можливості ><технічного ><застосування.>

<Вивчення ><фізичних ><властивостей ><біологічних ><об'єктів ><і ><процесів, ><які ><в ><них ><відбуваються, ><почалося ><з ><того ><часу, ><коли ><були ><закладені ><основи ><першої ><фізичної ><науки ><><механіки. ><Це ><було ><зроблено ><в ><роботах ><Г. Галілея ><(1564-1642) ><і ><Р. Декарта ><(1596-1650). ><Засновник ><механіки ><Г. Галілей ><вивчав ><спочатку ><медицину, ><а ><потім ><><фізику. ><На ><той ><час ><фізики ><використовували ><свої ><теоретичні ><пізнання ><і ><експериментальну ><техніку ><для ><вивчення ><біологічних ><об'єктів ><і ><раціонального ><пояснення ><життєдіяльності ><(Галілей ><вимірював ><пульс ><серця). ><Французький ><філософ, ><математик, ><фізик ><і ><фізіолог ><Декарт ><вперше ><зробив ><спробу ><надати ><процесам ><життєдіяльності ><фізичне ><(механічне) ><пояснення. ><Він ><стверджував, ><що ><людина ><і ><тварини ><><це ><механічні ><машини ><і ><складаються ><з ><тих ><же ><матеріальних ><елементів, ><що ><і ><тіла ><неорганічної ><природи. ><Значний ><вклад ><у ><фізичне ><розуміння ><функціонування ><ока ><як ><оптичного ><приладу ><зробив ><Декарт ><у ><своєму ><трактаті ><"Діоптрика", ><опублікованому ><у ><1637 ><році.>

<Найбільш ><відомим ><послідовником ><декартівського ><підходу ><(про ><причинну ><єдність ><руху ><в ><живій ><і ><неживій ><природі) ><був ><Італійській ><фізик ><Дж. Бореллі ><(1608–><1679). ><У ><своїй ><основній ><праці, ><яка ><вийшла ><в ><світ ><у ><1680 ><році ><(за ><10 ><років ><до ><знаменитих ><"Принципів" ><І .Ньютона), ><"Про ><рух ><тварин", ><Бореллі ><з ><фізичної ><точки ><зору ><описує ><механіку ><ходіння, ><бігу, ><плавання ><і ><літання. ><Він ><також ><вивчав ><механіку ><дихальних ><рухів. ><Від ><Бореллі ><веде ><свою ><історію ><біомеханіка ><.>

<Одним ><з ><найважливіших ><наукових ><досягнень ><XVII ><століття ><є ><вчення ><англійського ><лікаря ><і ><анатома ><У. ><Гарвея ><(1578–1657) ><про ><кровообіг. ><Вчення ><суттєво ><вплинуло ><на ><розвиток ><фізичних ><пояснень ><життєдіяльності ><людини ><І ><теплокровних ><тварин. ><У ><своїй ><праці ><"Ананмічне ><дослідження ><руху ><серця ><у ><тварин" ><(1628) ><він, ><як ><писав ><Н. Г. Шавлов, ><"підглянув ><одну ><з ><найважливіших ><функцій ><організму ><><кровообіг".>

<Створення ><оптичної ><лінзи ><А. ><ван ><Левенгуком ><(1652–1723) ><стало ><суттєвим ><поштовхом, ><який ><дав ><змогу ><значно ><поглибити ><знання ><в ><області ><мікросвіту ><живої ><природи ><і ><життєдіяльності ><організмів ><на ><мікрорівні ><(відкриття ><капілярів ><М.Мальпігі, ><клітинної ><будови ><рослин ><Р.Гуком).>


<Біомеханіка, ><родоначальником ><якої ><вважається ><Бореллі, ><отримала ><подальший ><розвиток ><у ><XVIII ><столітті ><у ><зв'язку ><з ><успіхами ><фізичних ><уявлень ><про ><механічний ><рух. ><В ><XVIII ><ст. ><поряд ><із ><суто ><кінетичними ><принципами ><фізики ><(Декарт) ><і ><динамічним ><напрямом, ><в ><основі ><якого ><є ><сила ><(Ньютон), ><з'явився ><третій ><напрям, ><пов'язаний ><з ><іменами ><Гюйгенса ><і ><Лейбніца. ><Цей ><напрям ><характерний ><тим, ><що ><центральним ><поняттям ><механіки ><розглядається ><половина>