етика і естетика.doc

Добавлена: 07.02.2019

Просмотров: 1139

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський університет туризму, економіки і права

Кафедра філософії і соціальних наук


РОБОЧА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

Етика і естетика”


(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

для студентів спеціальностей “Туризм” і “Готельне господарство”

денної та заочної форми навчанняКиїв 2008

Робоча програма навчальної дисципліни “Етика і естетика” (кредитно-модульна система організації навчального процесу) для студентів спеціальностей “Туризм” і “Готельне господарство” денної та заочної форми навчання.Київ, 2007. – 47 с.Укладач: Любивий Я.В., доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ.
Рецензенти: Левицька О.І., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Київського міського педагогічного університету ім. Б.Д. Грінченка;

Василевська Т.Е., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і методології державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;Затверджено на засіданні кафедри філософії і соціальних наук КУТЕП від “18” жовтня 2007 р. Протокол № 2


Передмова

Предмет навчальної дисципліни. Етика як навчальна дисципліна передбачає: вивчення історії зародження та розвитку моралі, як специфічного способу відношення людини до дійсності з точки зору протиставлення добра та зла; джерел її походження, структурних складових; категоріального апарату; історії етичних вчень; актуальних проблем сучасного етичного знання, зокрема – прикладної етики. Естетика дає уяву про: становлення та розвиток чуттєвої культури людини, специфічне відношення та опанування людиною дійсності через призму понять - прекрасне та потворне, трагічне та комічне, героїчне, піднесене, низьке; елементи естетичної свідомості - почуття, потребу, смак, ідеал; різновиди естетичної діяльності, особливий акцент робиться на мистецтві, його зародженні, історичних закономірностях розвитку.

Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основами таких видів філософського знання як етика та естетика, які становлять підвалину гуманітарного знання загалом і відіграють основоположну роль як у формуванні світоглядних засад особистості так і у виборі стратегії життєвої практики.

Завдання курсу передбачають: надання студентам необхідного рівня знань про сутність, структуру та функції моралі, а також закономірності чуттєвого опанування людиною навколишньої дійсності; сприяння усвідомленню значимості моралі як фундаментального контрольно-регулятивного механізму суспільного життя; формування уяви про необхідність культивування моральних та естетичних цінностей як основоположної умови розкриття сутнісних потенцій людського в людині; спонукання до розвитку чуттєвості як опозиції байдужості; орієнтацію на пошук в історичному контексті моральних програм та власне продукування стратегії доброчинного життя; вироблення здатності критичного судження смаку та застосування етичного інструментарію для діагностики як суспільної так і власної моральної практики.Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • Предмет ( історію його становлення та сутність) етики та естетки;

 • Основні етапи історичного розвитку етики та естетики, типологію основних етичних та естетичних вчень;

 • Основні теорії походження моралі, мистецтва;

 • Сутність, структуру та функції моралі;

 • Основні види прикладної етики;

 • Специфіку проблематики етики туризму;

 • Структуру естетичної свідомості та змістовне наповнення її основних елементів;

 • Поняттєво-категоріальний апарат етики та естетики;

 • Видову специфіку мистецтва;

 • Художній образ, форму та зміст;

 • Художні епохи та стиль у мистецтві;

 • Історичні закономірності розвитку мистецтва.

Студент повинен вміти:

 • Використовувати теоретичні знання, здобуті в процесі вивчення навчальної дисципліни, до аналізу та вирішення проблемних ситуацій моральної та естетичної практики;

 • Формувати власну позицію щодо амбівалентних проблем сучасної прикладної етики;

 • Виробляти стратегію професійної діяльності з урахуванням вимог етики туризму;

 • Розрізняти значимі та псевдокультурні цінності сучасної художньої практики.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Етика та естетика» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх спеціальностей. Успішне викладання та засвоєння курсу «Етика та естетика передбачає наявність у студентів базових знань з курсу «Філософія», «Історія зарубіжної та вітчизняної культури», «Культурологія», «Психологія», «Релігієзнавство», Політологія», «Соціологія».ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Етика і естетика

I курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо –кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ECTS: 1,5

ТТ і ГГ


Модулів : 1


Змістових модулів : 2

Загальна кількість годин:

ТТ, ГГ – 54


Тижневих годин :

ТТ, ГГ – 2


Аудиторних годин:

ТТ, ГГ – 30
Напрям:

0504 –«Туризм»Спеціальність:

6.050400 «Туризм»

6.050400 «Готельне господарство»


Термін навчання – 4 роки

Обовязкова

Рік підготовки: 2007

Семестр: І


Лекції :

ТТ, ГГ- 18 год.


Семінари:

ТТ, ГГ -12 год.


Самостійна робота:

ТТ, ГГ – 18 год.


Індивідуальна робота

ТТ, ГГ6 год.


Вид контролю:


ПМКСИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна «Етика та естетика» оцінюється за модульною системою. Вона складається з 2 змістових модулів. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 65 - бальною шкалою за семестр.

Форми поточного контролю:

 1. Відповідь на семінарському занятті – максимальна оцінка 10 балів;

 2. Участь у дискусії - 2 - 5 балів;

 3. Письмова модульна контрольна робота. – 10 балів;

 4. Конспект першоджерела – 10 балів;

 5. Індивідуальна домашня реферативна робота на задану тему – 10 балів;

 6. ПМК - 15 балів.

Модульний контроль: 1 модульна контрольна робота та підсумковий модульний контроль.


Шкала відповідності:

За шкалою Університету

(65 бальною системою)

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

65 -50

Відмінно

5

A Відмінно

49-45

Добре

4

B Добре (дуже добре)

44-40

C Добре

39-35

Задовільно

3

D Задовільно

35-30

E Задовільно (достатньо)

29 - 20

Незадовільно

2

FX Незадовільно з можливістю повторного складання

менше 20

Незадовільно

2

F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни