Файл: Testy IKT kaz 2016-17..docx

Добавлена: 03.02.2019

Просмотров: 1987

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

$$$1 Информатиканың басты ұғымы

$$ақпарат

$алгоритм

$объект

$жылдамдық

$$$2 Ақпарат дегеніміз не?

$$Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар

$Сандар мен әріптер

$Дәлдік және сенімділік

$Бағдаршамның жарығы

$$$3 Ақпараттың негізгі қасиеттері -

$$дәлдігі, толықтығы, бағалылығы, қажеттілігі, анықтылығы және түсініктілігі

$маңыздылығы, жылдамдығы, қажеттілігі

$жылдамдығы, маңыздылығы, анықтылығы және түсініктілігі

$анықтылығы және түсініктілігі

$$$4 Ақпараттық процесс деген не?

$$Ақпаратты беру, сақтау және өңдеу процестері

$ЭЕМ-ға ақпараттарды енгізу процесі

$Ақпараттың көлемін анықтау

$Ақпараттың сапасын анықтау

$$$5Коммуникация-

$$ақпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен механизмдерін және оларды жазып жинақтап жеткізу құрылғыларын қамтитын жалпы ұғым

$Ақпараттың көлемін анықтау

$Ақпараттың сапасын анықтау

$ Белгілі бір нәрсе туралы таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мағлұматтар

$$$6ХХІ ғасырда білім беруде тұтынушыларды қанағаттандыру үшін қандай міндеттерді шешуге болады:

$$Оқу процесіне АКТ мүмкіндіктерін қолдану

$Білім сапасын арттыру

$Компьютерлік жүйені ендіру

$Білім сапасын көтеру мүмкін емес

$$$7 Алғашқы компьютер қай жылы шықты?

$$1946 ж.

$1931 ж.

$1917 ж.

$1985 ж.

$$$8 Ақпаратты тасымалдауға арналған құрылғы

$$CD-дискілер, Flash-жады, дискеталар

$Мониторлар, желілік кабельдер

$CD-ROM

$Пернетақталар, колонкалар

$$$9 Ақпаратты берілу формасы бойынша мына түрлерге бөлуге болады:

$$Мәтiндiк, графикалық, символдық

$Ғылыми, басқару, өндірістік

$Әлеуметтік, экономикалық, техникалық

$Математикалық, медициналық, биологиялық

$$$10 Ақпаратты өңдеудейтін құрылғы

$$Процессор

$Жады

$Пернетақта

$Тышқан

$$$11Біртұтас ақпараттық білімдік кеңістік қандай технологиямен байланысты?

$$Телекомуникация

$Интернет

$Комуникативтік

$Корпоративтік

$$$12 Бас әріптерді тұрақты теретін жоғарғы регистрді іске қосатын пернені көрсетіңіз:

$$Caps Lock

$Esc

$Shift

$Tab

$$$13Microsoft Windows ортасында қатар орналасқан файлдарды белгілеу үшін қай пернені басып тұру керек:
$$hift
$ctrl
$alt
$tab
$$$14 Байт
- ол

$$Сегіз биттен тұратын тiзбек

$Оперативтi есте сақтау құрылғысында әрiптiң кодын өзгертетiн құрал

$0 немесе 1 бейнеленетiн информация көлемiн өлшейтiн бiрлiк

$ Сегiз санның тiзбегi

$$$15 Ақпараттық процесстің құрылымы келесі тізбекпен сипатталады:

$$Жинау, өңдеу, сақтау, іздеу, тарату

$іздеу, жазу

$шығару, жазу

$Жинау, өңдеу

$$$16 Арифметикалық-логикалық амалдарды орындайтын құрылғы:

$$Микропроцессор

$Дисплей

$Пернелік тақта

$Тышқан

$$$17 ASCII дегеніміз не?

$$Бүкіләлемдік символдарды кодтау жүйесі

$Шифрлеу құрамы

$Әріптік символдарды шифрлеудің құрамы

$Санау жүйесі

$$$18 Есептеу техникасында қандай кодтау кестесі басшылыққа алынады?

$$ASCII

$WORD

$Жанама код

$Суреттік код

$$$19 Жадының ұяшығында сақталатын екілік жүйенің саны қалай аталады:

$$Бит

$Байт

$Гбайт

$Мбайт

$$$20 Кез-келген бір символ компьютерде қанша орын алады?


$$1 байт

$8 байт

$1 Кбайт

$16 бит

$$$21 Компьютермен өңделетін ақпарат кодталады:

$$Тек қана 0 және 1 көмегiмен

$Кәдiмгi цифрлар көмегiмен

$Тек символдар көмегiмен

$Символдар мен цифрлар көмегiмен

$$$22 Деректер(Мәліметтер) бұл

$$Өңдеуге ыңғайлы түрiнде берiлген ақпарат

$Құбылыстардың нақты бейнеленуі

$Анықталған ақпарат

$Кез-келген ақпарат

$$$23 Ақпарат өлшемiнiң ең кiшi бiрлiгi:

$$Бит

$Байт

$Файл

$Программа

$$$24 Байт дегеніміз

$$Сегіз биттен тұратын тізбек

$ОСҚ(ОЗУ)-дағы цифрлардың комбинациясы

$1 немесе 2 арқылы өрнектелінетін ақпарат бірліктерінің саны

$Төрт сегіздік цифрлардың комбинациясы

$$$25 Байтта нөлмен бірге қанша түрлі ондық санды жазуға болады:

$$256

$8

$1024

$99999

$$$26 Бiр Килобайт неге тең?

$$1024 байтқа

$1000 байтқа

$8 битке

$1024 Мбайтқа

$$$27 Санды атау және жазу әдістерінің жиынтығы қалай аталады:

$$Санау жүйесі

$Кодтау жүйесі

$Сандық заңдылық

$Жетекшілік

$$$28 Бiр мегабайт:

$$1024 Кб cәйкеc келедi

$256 байтқа cәйкеc келедi

$1024 байтқа cәйкеc келедi

$2000 Кб cәйкеc келедi

$$$29 Бiр Гигабайт неге тең?

$$1024Мбайт (210 Мбайт)

$1000 Кбайт

$1024000 Мбайт

$1000000 Кбайт

$$$30 5 Терабайт тең:

$$5120 Гбайт

$1024 Гбайт

$40 байт

$256 Гбайт

$$$31 Өсу реті дұрыс па?

$$1 бит, 1 байт, 1Кбайт, 1Мбайт, 1 Гбайт, 1 Тбайт, 1 Пбайт, 1 Эбайт, 1 Збайт, 1 Ибайт

$1 бит, 1Мбайт, 1Кбайт, 1Гбайт, 1 байт, 1 Тбайт,

$1 бит, 1 байт, 1Мбайт, 1Кбайт, 1 Гбайт, 1 Збайт, 1 Ибайт

$1 бит, 1 байт, 1Кбайт, 1Гбайт, 1Мбайт, 1 Збайт

$$$32 1 Ибайт неге тең ?

$$ 1024 Збайт = 280 байт = 1024;

$1024 Тбайт = 250 байт = 1015;

$ 1024 Пбайт = 260 байт = 1018;

$1024 Эбайт = 270 байт = 1021;

$$$33 1 Збайт неге тең ?

$$ 1024 Эбайт = 270 байт = 1021;

$1024 Тбайт = 250 байт = 1015;

$ 1024 Пбайт = 260 байт = 1018;

$ 1024 Кбайт= 220 байт = 106;

$$$34 5 Эбайт неге тең ?

$$ 5120 Пбайт;

$3024 Пбайт;

$ 1024 Пбайт;

$ 1024 Кбайт;

$$$35 Компьютер жұмысы мына санау жүйесіне негізделген:

$$Екілік

$Ондық

$Кез-келген

$Он алтылық

$$$36 Сандарды кескіндеу тәсіліне қарай санау жүйесі мына топтарға жіктелінеді:

$$Позициялық және позициялық емес

$Арабтық, римдік

$Латындық, гректік

$Разрядтық тор мен берілген қатар түріне

$$$37 Санау жүйесінінің негізі дегеніміз

$$Кез-келген санау жүйесінде қолданылатын цифрлардың саны

$Қолданылатын биттер саны

$Символдар қоры

$0-ден басталатын сандар

$$$38 Сандарды сегіздік сандар жүйесінде беру үшін қандай цифрлар қолданылады?

$$0-7

$1-8

$0-F

$0-8

$$$39 Сандарды он алтылық сандар жүйесінде беру үшін қандай цифрлар мен әріптер қолданылады:

$$ дейінгі цифрлар және дейінгі әріптер

$тек цифрлар

$тек дейінгі әріптер

$ дейінгі цифрлар және дейінгі әріптер

$$$40 Компьютердің негізгі бөліктері:

$$Жүйелік блок, монитор, клавиатура

$Монитор, принтер, сканер

$Жады, ризограф, желілік адаптер

$Стример, модем, плоттер

$$$41 «Cash», кэш-жады қай тілдің сөзі?

$$АҚШ

$Француз

$Орыс

$Қытай

$$$42 Есептеу техникасында арифмометрді ойлап тапқан ғалым -

$$неміс ғалымы, математик Готфрид Вильгельм Лейбниц

$француз физигі, математик, инженер Блез Паскаль

$ағылшын математигі, инженер Чарльз Бэббидж

$американ математигі Джон фон Нейман


$$$43 Қазіргі компьютерлер қандай ғалымның принципі бойынша құрастырылған?

$$Джон Фон Нейман

$Говард Эйкен

$Вильгельм Лейбниц

$Блез Паскаль

$$$44 Дербес компьютерлердің пайда болуының себепкері:

$$Радиолампалар

$Видеоадаптерлер

$Транзисторлар

$Микропроцессорлар

$$$45 Ақпараттық кеңістікте жарнама үшін қандай құралды қолдану жеткілікті?

$$Веб –сайт

$Электрондық пошта

$Электрондық сайт

$Корпоративтік сайт

$$$46 Сервер -

$$сыртқы жады көлемі өте үлкен, жұмыс өнімділігі жоғары компьютер

$үлкен интегралдық схемалар

$электрошамдар

$транзисторлар

$$$47 Цифрлық формат

$$Екілік форматта мәліметтерді түрлендіру (1 және 0)*

$Бейнені 1 секунд ішінде бейнелеп көрсететін кадрлар саны

$Радиостанцияға орнатылатын сандар мәні

$DVD дискісінің үзінділер бөлігі

$$$48 Компьютерлік графика, дыбыс, фотография, бейне, мәтін және т.б. ақпараттарды қолданушыға дейін жеткізуге арналған құрал:

$$Мультимедиа

$CD-ROM.

$Лазерлік ойнатқыш.

$Модем.

$$$49 Процессордың өте жылдам істейтін шағын көлемді жадысы қалай аталады?

$$Кэш-жады

$Стандартты жады

$Кеңейтілген жады

$Қосымша жады

$$$50 Кэш-қатты дискінің қосымша жады неге арналған:

$$Тұрақты зердені тез жұмыс істетуге

$Тұрақты зерденің көлемін ұлғайтуға

$Қатты дискінің көлемін ұлғайтуға

$Қатты дискідегі мәліметтерге жетуді тездетуге

$$$51 Микропроцеccор құрамы:

$$Баcқару құрылғыcы мен арифметикалық-логикалық құрылғыларынан тұрады

$Енгiзу құрылғыcынан тұрады

$Шығару құрылғыcынан тұрады

$Монитордан, тышқаннан, қатты диcкiден тұрады

$$$52 Жедел жады (ОЗУ) дегенiмiз

$$Оперативтiк cақтау құрылғыcы

$Негiзгi жады

$Cыртқы cақтау құрылғыcы

$Негiзгi құрылғы

$$$53 Компьютердiң жедел жадысы (ОЗУ) неге арналған:

$$Кез-келген программа жүктелгенде оқуға және сақтауға программаның жұмысы бiткен соң өшiрiлiп, оның орнына басқа программа жүктеп жұмыс iстеуге арналған

$Драйверлер сақтауға арналған

$Ақпаратты ұзақ мерзiмге сақтауға арналған

$Мәтiндiк файлдарды ұзақ мерзiмге сақтауға арналған

$$$54 Процессор разрядтылығы – бұл

$$Бір тактіде өз регистрлерінде қанша деректер битін қабылдап және өндейтіндігін көрсетеді

$актілік жиілік

$Процессордың мөлшерін кішірейтуге бағытталған, сонымен бірге процессордың жылу бөлгіштігін төмендететін шиналар саны

$Қарапайым амалдар санын көрсететін өлшемдер жүйесі

$$$55 Процессордың негізгі қасиеті – бұл

$$1 секундта орындалатын қарапайым іс-әрекеттер (командалар)

$Сыртқы жадының көлемі

$Процестерді ұйымдастыру

$Қолданылатын сыйымдылық

$$$56 Процессорда операциялар орындайтын жылдамдық

$$Тактілік жиілік

$Жедел жады

$Процессордың разрядталуы

$Кэш-жад өлшемі

$$$57 Компьютердің жұмыс өнімділігін қандай негізгі факторлар анықтайды:

$$Разрядтылық және микропроцессордың тактілі жиілігі

$Микропроцессордың разряды және видеоадаптердің мүмкін болатын түстерінің саны

$Бейне зерде көлемі, микропроцессордың тактілі жиілігі


$Бейне адаптердің мүмкіндік қабілеті

$$$58 Мультимедиа дегеніміз

$$Дыбыс, графика, анимацияны, текст қолдана отырып, динамикалық түрдегі бейнелер мен дыбыстық мәліметтер алу мүмкіндігін беретін арнайы жабдық

$Компьютерлер арасында байланысты жүзеге асыру

$Тек Windows жүйесінде жұмыс істейтін, дыбыстық және текстік файлдар құруға арналған арнайы жабдық

$Windows жүйесінде жұмыс істейтін, дыбыстық және текстік файлдар құруға арналған арнайы жабдық

$$$59 Мультимедия құрылғысына не жатады?

$$Дыбыcтық карта, видеокарта, динамиктер

$Принтер, cканер, дыбыcтық карта

$Монитор, принтер, плоттер

$сканер, монитор, тышқан

$$$60 Бейнені 1 секунд ішінде бейнелеп көрсететін кадрлар саны

$$Кадрлар жылдамдығы

$Диапазон.

$Жіберу жылдамдығы

$Файл.

$$$61 RAM немесе жедел есте сақтау құрылғысы (ОЗУ) дегеніміз

$$Компьютер өшірілгенде берілгендері өшірілетін сыртқы жады

$Информацияны тұрақты сақтауға арналған арнайы жады

$Информацияны тұрақты сақтауға арналған сыртқы жады

$Берілгендерді уақытша сақтайтын ішкі жады

$$$62 ROM немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы (ПЗУ) дегеніміз –

$$Ақпаратты тұрақты сақтау үшін арналған арнайы жады

$Компьютер өшірілгенде берілгендері өшірілетін жады

$Ақпаратты тұрақты сақтау үшін арналған сыртқы жады

$Берілгендерді уақытша сақтау үшін арналған ішкі жады

$$$63 Интерфейс дегеніміз

$$Программалық жабдық пен жұмыс істейтін адам арасындағы сұқбат жүргізу шарттары мен келісім шарттары

$Ортақ қасиетіне орай белгілі бір атауға біріктірілген файлдар жиыны

$Объектілер мен басқару элементтері бейнеленетін графиктік орта

$Магниттік тасымалдаушыда файл түрінде сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны

$$$64 Экранда бейненің, дыбыстың, мәтіннің, әуеннің және анимациялық мәліметтердің аралас толық бейнеленуі:

$$Мультимедиа

$Бағдарламалау

$Форматтау

$Дефрагментация

$$$65 Процессорға ілетін желдеткіш қалай аталады ?

$$Куллер

$Қорғаныс

$Регистрлік жад

$Драйвер

$$$66 CD-ROM дегеніміз:
$$иілгіш дискідегі мәліметтерді оқуға арналған құрылғы
$қатты дискіден мәліметтерді оқуға арналған құрылғы
$компакт дискілердегі мәліметтерді оқуға арналған құрылғы
$компакт дискіден мәліметтерді оқымайтын құрылғы

$$$67 NumLock пернесiнiң қызметi:
$$сандарды теру пернелерін қосу/ажырату
$әріптерді теру пернелерін қосу/ажырату
$символдарды теру пернелерін қосу/ажырату
$үлкен әріптер теру режимін қосу

$$$68 Модемнің негізгі сипаттамасы ?

$$1 секунд ішінде берілетін бит саны

$Байтпен берілетін ақпарат көлемі

$1 секунд ішінде орындалатын командалар саны

$қуаттылығы бойынша

$$$69 Windows операциялық жүйесіне жатпайтын объектіні таңдаңыз?

$$Процессор

$Рабочий стол

$Панель задач

$Папка

$$$70 Қолданбалы программаларға жататындар:

$$MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point

$AVP, Doctor Web

$Windows, MSDOS

$Defrag, AVP, RAR

$$$71 "mp3"кеңейтілуімен берілген файл:


$$Дыбыс

$Бейне

$Дыбыс және бейне

$Статистикалық сурет

$$$72 Дыбыстық мәліметтерді сақтау үшін қолданылатын формат қалай аталады?

$$MIDI.

$FTP

$WAIS

$WWW – бүкіләлемдік өрмекші

$$$73 CD жазу құрылғысы

$$Біреселі жазу мүмкіндігі бар компакт-дискіге файлдарды жазу үшін қолданылатын құрылғы.

$Файлдағы деректер құрылымы және оны ұйымдастыру

$Файлдарды көшіріп, оны ауыстырып, өшіруге негізделген компакт- дискінің типі.

$Цифрлық мәліметтерді сақтауға негізделген оптикалық есте сақтау құрылғысы.

$$$74 Ақпараттық технология қандай мағына білдіреді?

$$компьютерлiк технология көмегiмен ақпараттық процестердi (ақпаратты жинау, беру, өңдеу, тарату және сақтау) өңдеу

$монитор, процессор, пернетақта, тышқан және т.б құрылғылардан тұратын технология

$компьютер

$мультимедиялық проектор, интерактивтік тақта

$$$75 Операциялық жүйе

$$Тұтынушы мен ЭЕМ-ды байланыстыратын арнайы программалар тобы

$Мәліметтерді тасымалдауға арналған ЭЕМ құрылғысы

$Автоматтандырылған жұмыс орны

$Дискінің белгілі бір атаумен аталған мәліметтерді сақтау аумағы

$$$76 Операциялық жүйелерге келесі бағдаламаларды жатқызуға болады... 
$$ Windows ХР, Windows 7/8/10
$Qbasic , Kobol, PL/1 
$Excel 7.0, Access, FoxPro 
$ PowerPoint, Word, Paint

$$$77 Файлдың аты неден тұрады:

$$Екi бөлiктен тұрады: файл аты және оның кеңейтiлуiнен

$Құжатыңыздың бiрiншi сөзiнен тұрады

$77 символдан кем кез-келген cөзден

$Алфавиттiң баcтапқы әрiптерiнен

$$$78 Құжаттың типін анықтау:

$$Құжат - файлдың кеңейтілуі арқылы

$Құжаттың көлемі арқылы

$Құжаттың қатты дискідегі орны арқылы

$Windows жүйесінде сурет түрінде берілген қандайда да бір файл .....

$$$79 Бағдарламалар жұмыс істемей қалғанда қандай клавишаларды басу керек?

$$ Ctrl+Alt+Del 

$ Alt +Tab
$ Ctrl+F4
$ Ctrl+Alt

$$$80 Файлды бірден корзинаға жибермей қалай өшіруге болады?

$$Shift+Del клавишалары арқылы

$клавишалары арқылы

$Ctrl+Del клавишалары арқылы

$Ctrl+F4 клавишалары арқылы

$$$81 Enter клавишасының қызметі?

$$ енгізу клавишасы

$ алып тастау клавиша

$ өшіру клавишасы

$ көшіру клавишасы

$$$82 Esc клавишасының қызметі?

$$орындалатын команданы алып тастау клавишасы

$енгізу клавишасы

$өшіру клавишасы

$көшіру клавишасы

$$$83 Құжатты Корзинаға жібермей жоюдың “Жылдам” орындау тәсілі:

$$SHIFT+DEL

$DEL

$ALT+TAB

$CTRL+ESC

$$$84 Құжатты сақтау тәсілі:

$$CTRL+S

$DEL

$ALT+TAB

$SHIFT+DEL

$$$85 Компьютерлік вирус дегеніміз - ол

$$Программа

$Құрылғы

$Операциялық жүйе

$Алгоритмдік тіл

$$$86 Компьютерлік вирустарды іздеп және емдейтін программалар

$$AVP, DrWeb

$ZIP, ScanDisk

$Defrag, RAR

$WORD, EXCEL

$$$87 Компьютерлік вирустар бүлдіру тәсілдеріне қарай бөлінеді:

$$Резидентті және резидентті емес

$Жүктемелі және желілік

$Қауіпті және қауіпсіз

$Зиянды және зиянсыз

$$$88 Dr Web программасы неге арналған

$$Компьютерді вирусқа тексеріп және оларды жоюға

$Файлдар мен бумалармен жұмыс істеуге

$Дербес компьютерді тексеруге және параметрлерін баптауға

$Файлдарды архивтеуге және архивтен шығаруға

$$$89 Компьютерлік вирустар орналасып алған орындарына қарай қандай топтарға бөлінеді: