Файл: Konspekt_lektsiy_z_TOTVDSM_Ch_2.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.12.2021

Просмотров: 1702

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

О. В. Дерібо

Вінниця 2011

3. Вибір способу виготовлення заготовки. Попереднє проектування заготовки.

Вибираючи способи як остаточної, так і попередньої обробки певної поверхні, необхідно в комплексі враховувати всі вимоги точності до цієї поверхні. Досить часто буває, що частина показників точності забезпечується на передостанньому ступені обробки, а решта – на останньому. Наприклад, точність відносного розташування головного отвору в корпусній деталі може забезпечуватись на передостанній обробці – чистовому розточуванні, а точність діаметрального розміру, вимоги циліндричності і шорсткості на останній — хонінгуванні чи тонкому (алмазному) розвертуванні.

Потрібно визначити кількість ступенів (переходів) обробки отвору в деталі типу “корпус”, а також вибрати способи обробки.

Початкові дані

, (21)

де d – діаметр (в мм) оброблюваної поверхні або різального інструмента, знайти розрахункову частоту обертання шпинделя і потім, згідно з паспортними даними верстата, вибрати її найближче менше значення.

У більшості верстатів з ЧПК частота обертання шпинделя регулюється безступінчасто в заданих паспортними даними верстата межах. Тому визначивши значення за формулою (21), його слід округлити в меншу сторону до цілого числа і перевірити чи входить воно в можливий діапазон. Якщо розрахункове значення перевищує верхню межу діапазону, то воно зменшується до цієї межі.

У токарних верстатах з ЧПК в керувальній програмі можна задавати або частоту обертання шпинделя або швидкість різання. Задання швидкості різання є особливо зручним для точіння ступінчастих поверхонь валів, торцевих поверхонь фланців тощо.

Швидкість різання для всіх видів шліфування можна брати в межах 30...35 м/с. Для круглошліфувальних, безценровошліфувальних та плоскошліфувальних верстатів частоту обертання шліфувального шпинделя можна не визначати, оскільки у цих типів верстатів вона зазвичай не регулюється. Для таких верстатів за нормативами визначається колова швидкість заготовки (в м/хв) і потім, за формулою (21) — частота обертання шпинделя бабки заготовки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения / Б. C. Балакшин. — М. : Машиностроение, 1969. — 558 с.

2. Балабанов А. Н. Технологичность конструкций машин / А. Н. Балабанов. — М. : Машиностроение, 1987. — 336 с.

3. Барановський Ю.В. Режимы резания металлов: Справочник.
[Ю. В. Барановський, Л. А. Брахман, Ц. З. Бродский и др.] ; / под ред.
Ю.В. Барановського. — М. : Машиностроение, 1972. — 407 с.

4. Горбацевич А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. Минск : Вышэйшая школа, 1983. 256 с.

5. Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Пурдик В. П. Методичні вказівки до виконання курсового проектування з дисципліни «Технологія обробки типових деталей та складання машин» для студентів спеціальностей «Технологія машинобудування» та «Металорізальні верстати та системи».

Вінниця, 2009. – 102 с. Електронний ресурс: http://www.vstu.vinnica.
ua/ua/inst/inmt/site_tam/.

6. Дерібо О. В., Дусанюк Ж. П., Мироненко О. М. та ін. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Лабораторний практикум. – Вінниця: ВНТУ, 2006. 119с.

7. Дерібо О. В., Ж. П. Дусанюк Ж. П., С. В. Репінський С. В.. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Частина 1: практикум /– Вінниця: ВНТУ, 2010. 114 с.

8. Дусанюк Ж. П. Проектування та виробництво заготовок деталей машин / Ж. П.Дусанюк, С. В. Дусанюк. Вінниця : ВНТУ, 2004. 90 с.

9. Дусанюк Ж. П. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник / [Ж. П.Дусанюк,
О. П. Шиліна, С. В. Репінський та ін.
]. Вінниця : ВНТУ, 2009. 199 с.

10. Кащук В. А. Справочник шлифовщика / В. А. Кащук,
А. Б. Верещагин. — М. : Машиностроение, 1988. — 480 с.

11. Кирилович В. А. Нормування часу та режимів різання для токарних верстатів з ЧПУ. / В. А.Кирилович, П. П, Мельничук, В. А. Яновський ; під заг. ред. В. А. Кириловича. — Житомир : ЖІТІ, 2001. — 600 с.

12. Колесов И. М. Основы технологии машиностроения. Учебник для машиностроительных специальностей вузов. М.: Высшая школа. 2001.591 с.

13. Комиссаров В. И. Точность, производительность и надежность в системе проектирования технологических процессов / В. И. Комиссаров,
В. И. Леонтьев. М. : Машиностроение, 1985.
224 с.

14. Маталин А. А. Технология машиностроения / А. А. Маталин. — Л. : Машиностроение, 1985. — 496 с.

15. Обработка металлов резанием. Справочник технолога.
/
[Панов А. А., Аникин В. В., Бойм Н. Г. и др.] ; под общ. ред. А. А. Панова. М. : Машиностроение, 1988. 736 с.

16. Общемашиностроительные норативы времени вспомоготельного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования: Серийное производство. М. : Машиностроение, 1974. — 421 с.

17. Общемашиностроительные норативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлениум. Часть І. Нормативы времени. — М. : Экономика, 1990. — 206 с.


18. Общемашиностроительные норативы времени и режимов резания для нормирования работ, выполняемых на универсальных и многоцелевых станках с программным управлениум. Часть ІІ. Нормативы режимов резания. — М. : Экономика, 1990. — 473 с.

19. Орлов П. И Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн. 2. — М. : Машиностроение, 1977. — 574 с.

20. Основы технологии машиностроения. / Под ред. В. С. Корсакова. М.: Машиностроение, 1977. 416 с.

21. Пурдик В. П. Конструкторська та технологічна документація в курсовому та дипломному проектуванні /В. П. Пурдик [Електронний ресурс] Вінниця : ВНТУ, 2006. 125 с.

22. Проектирование технологических процессов механической обработки в машиностроении / [Бабук В. В., Шкред В. А., Кривко Г. П.,
Медведев А. И. ] ; Под ред. В. В. Бабука. Минск : Вышэйшая школа, 1987.
255 с.

23. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування / [Дусанюк Ж. П., Сивак І. О, Дусанюк С. В., Репінський С. В.]. Вінниця : ВНТУ, 2006. 105 с.

24. Режущие инструменты, оснащенные сверхтвердыми и керамическими материалами, и их применение. Справочник / [Жедь В. П.,
Боровский Г. В., Музыкант Я. А и др.] ; — М. Машиностроение, 1987. — 320 с.

25. Руденко П. О. Вибір, проектування і виробництво заготовок деталей машин. / Руденко П. О., Харламов Ю. О., Шустик О. Г. К. : ІСДО, 1993. 304 с.

26. Руденко П. О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні. / П. О. Руденко. К. : Вища школа, 1993. 414 с.

27. Сборник задач и упражнений по технологии машиностроения.
/ Под ред. В. В. Горленко. М.: Машиностроение, 1988. 216 с.29. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 1 /
[Антипов К. Ф., Горбунов Б. И., Калашников С. Н. и др.]; под ред.
А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. — М. : Машиностроение, 1972. — 694 с.

30. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 1
/[Борисов В. Б., Борисов Е. И., Васильєв В. Н. и др.]; под ред.
А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. — М. : Машиностроение, 1985. — 656 с.

31. Справочник технолога-машиностроителя: в 2 т. Т. 2 /
[Абрамов Ю. А., Андреев В. Н., Горбунов Б. И. и др.]; под ред.
А. Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. — М. : Машиностроение, 1985. — 496 с.

32. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения : ГОСТ 21495-76. — [Чинний від 1977-01-01] М. : Изд-во стандартов, — 1987. — 35 с.

33. Опоры, зажимы и установочные устройства. Графические обозначения : ГОСТ 3.1107-81 — [Чинний від 1982-07-01] М. : Изд-во стандартов, — 2003. — 10 с.

34. Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием : ГОСТ 3.1702-79— [Чинний від 1981-01-01] М. : Изд-во стандартов, — 2003. — 21 с.


7