Файл: Метод.реком. к прак. зан. по Основам экологии (заоч.).doc

Добавлена: 06.02.2019

Просмотров: 1258

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут здоровя, спорту і туризму


Кафедра фізичної реабілітації
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів заочної форми навчання

спеціальностей:


6.050201 - Менеджмент організацій

6.050200 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6.080203 - Системний аналіз та управління

6.040100 – Психологія

6.030502 - Мова та література (англійська, німецька)

6.030507 – Переклад

6.010200, 7.010201 - Фізичне виховання

6.010200, 7.010202 – Фізична реабілітація

6.050400 – Готельне господарство

Запоріжжя

2009Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Основи екології ” для студентів заочної форм навчання спеціальностей: 6.050201 - Менеджмент організацій, 6.050200 - Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 6.080203 - Системний аналіз та управління, 6.040100 – Психологія, 6.030502 - Мова та література (англійська, німецька), 6.030507 – Переклад, 6.030200 – Журналістика, 6.010200, - Фізичне виховання, 6.010200, – Фізична реабілітація, 6.050400 – Готельне господарство (укладач В.Ф.Гагара) - Запоріжжя: КПУ, 2009.Укладач: В.Ф.Гагара
.


Ухвалено на засіданні

кафедри фізичної реабілітації

протокол № ____2___

від “02вересня 2009 р.

Зав. кафедрою _____________

Доцент Є.І. Євдокімов


змістПояснювальна записка 4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 4

2 5

ЗАНЯТТЯ № 1 6

ЗАНЯТТЯ № 3 17

ТЕМА: ВИВЧЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ЗАЛІКОВЕ ЗАНЯТТЯ 17

Мета заняття: навчитися визначати й оцінювати негативний вплив людини на довкілля. Освоєння основних напрямів охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів та шляхів їх практичного впровадження. 17

ЛІТЕРАТУРА 24
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАУ методичних рекомендаціях для студентів 1 курсу заочної форми навчання подано тематичні плани практичних і лабораторних занять, перелік робіт, які студенту необхідно виконати під керівництвом викладача.

Більшість практичних і лабораторних занять побудовані за принципом навчально-дослідної роботи. Тому після завершення практичної частини студент оцінює отримані результати відповідно до екологічних норм і регламентів та робить висновки.

Результати роботи оформлюють у вигляді протоколу за такою схемою:


Дата

Протокол №__Тема: (назва теми відповідно до методичних рекомендацій)


Дослід №___ Назва роботи


1. Принцип методу дослідження (принцип роботи приладу), хід роботи.

2. Дані, отримані в процесі виконуваної роботи (якщо необхідно, подають графіки, схеми, рисунки).

3. Розрахункова частина (при необхідності).

4. Висновок, у якому отримані дані порівнюються з екологічними нормативами. Мають бути зазначені реально оцінені величини і величини екологічних нормативів.


За цим зразком оформлюють усі види дослідної роботи з теми.Підпис викладачаТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Тема заняття

Кількість годин

1

Екологічне оцінювання фізичних властивостей повітряного середовища та якості природної води довкілля

1. Визначення температури, вологості, швидкості руху, атмосферного тиску повітря. Побудова рози вітрів за умовами ситуаційної задачі.

2. Дослідження органолептичних, хімічних та бактеріологічних властивостей води.

2

2

Методи екологічного дослідження біоценозів екосистем.

Екологічні дослідження живої речовини біосфери

1. Визначення екологічних властивостей популяції за умовами ситуаційних задач.

2. Визначення вмісту нітратів в овочевих культурах прискореним методом.

3. Вивчення організації та законів існування екосистем.

2 (0)

3

Вивчення антропогенного впливу на довкілля. Основні напрями охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Залікове заняття

1. Оцінювання рівня забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту на ділянці магістральної вулиці (за концентрацією оксиду вуглецю).

2. Визначення токсичності водного середовища методом біотестування.

3. Засвоєння методів очищення рідких відходів від забруднення.

4. Проведення семінару з актуальних проблем екології.

5. Проведення заліку з дисципліни.

2

Усього

6 (4)