Файл: умк Римское право каз 10-11 СДУ 1-курс.doc

Добавлен: 07.02.2019

Просмотров: 2386

Скачиваний: 14

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


СУЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ УНИВЕРСИТЕТІ


ЗАҢ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ


ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ«БЕКІТЕМІН»

Оқу істері жөніндегі проректор,

ф-м.ғ.д., профессор

_______________ Әмірғалиева С.Н. «____»__________ 20___ж.


Пәннің оқу-әдістемелік кешені

(ПОӘК)___________Рим Құқығы________

(пән атауы)_______________5В030100 «Заңтану»__________________

(мамандығы: шифр, атауы)__________________________күндізгі_____________________________

қудың түрі)

АЛМАТЫ 2011
Білім алушыларға арналған Рим құқығы пәнінің оқу-әдістемелік кешені

 • ________________5В030100 «Заңтану»____________________________

мамандығы бойынша жоғары білім берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

 • «____»_____________ 20__ ж. ҚР БҒМ № _______ бұйрығымен бекітілген ҚР-ң қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) пәнінің типтік бағдарламасы (МЖБС-ның міндетті компоненттерінің пәндер үшін)

 • «____»_____________ 20__ ж. бекітілген «_5В030100 «Заңтану»» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары негізінде дайындалды


Дайындаған: з.ғ.к., аға оқытушы Жумабаева Құралай Жұмабайқызы


Рим құқығы курсы бойынша оқу-әдістемелік кешен «Құқықтық және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді Хаттама № 1, 2 қыркүйек 2011 жыл.


Рим құқығы курсы бойынша оқу-әдістемелік кешен C.Демирел атындағы университеттің Оқу-әдістемелік Кеңесі мәжілісінде талқыланып бекітілді Хаттама № 1, 2 қыркүйек 2011 жыл.
Пән оқытушысы Жұмабаева Қ.Ж.
Кафедра меңгерушісі Молдабаева Д.Ж.
Оқу-әдістемелік орталық бастығы Сатылмыш Х.Й.« » 2011ж.
«Рим құқығы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің

мазмұнының тізімдемесі

Құжаттаманың атауы

Беті


1.

Пәннің типтік бағдарламасы


2.

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


3.

Силлабус


4.

Пәннің оқу-әдістемелік жабдықтау картасы


5.

Дәрістер тезистері


6.

Семинар, практика, зертханалық және студиялық сабақтардың жоспарлары


7.

Зертханалық және студиялық сабақтарды орындаудың нұсқаулығы


8.

Білім алушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және басқаруға арналған материалдар:

 • СОӨЖ-на арналған тапсырмалар;

 • СӨЖ-на арналған тапсырмалар;


9.

Білім алушылардың білімін (пәндік біліктілігінің қалыптасу деңгейін) мониторингілеуге және бақылауға арналған материалдар:

 • тестілік тапсырмалар,

 • ағымдық, рубеждік және аралық бақылауға арналған тапсырмалар


10.

Әдістемелік құралдар (ұсыныстар)


11.

Оқытушылардың ресми дайындалған оқу және оқу-әдістемелік құралдары (жарияланған жағдайда)


12.

Білім алушыларға арналған пәннің оқу-әдістемелік кешені


13.

Тізім:

 • қажетті жабдықтар (зертханалық, лингафондық, ОҚТ, мудьтимедиялық және т.т.),

 • программалық қамтамасыздандыру,

 • көрнекі құралдар.


14.

Оқу әдебиеттері және/немесе электрондық тасуыштардағы материалдар


15.

Тағы басқалары

СУЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТ

ҚҰҚЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР


ФАКУЛЬТЕТІ


«БЕКІТЕМІН»


Декан т.ғ.к., Құсайынова М.А.


________________

«__» ___________ 2011____

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫПәні: Рим құқығы

Мамандығы: 5В030100- Заңтану
Оқу түрі: күндізгі

Курс - 1

Семестр - 1

Кредит саны - 2 (90 сағат)

Дәріс - 15 сағат

Семинар - 15 сағат

СОӨЖ - 30 сағат

СӨЖ - 30 сағат

Бақылау формасы - емтиханАЛМАТЫ, 2011

«5В030100 - заңтану» мамандығына арналған Рим құқығы курсы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы «22» маусым 2006 ҚР БҒМ хаттамалық шешімімен бекітілген «Рим құқығы» типтік бағдарламасы (МЖБС-ның міндетті компонентіндегі пәндер үшін); халықаралық стандарт негізіндегі АИСО 9001 Түркия стандарттау институтының жоспары (SDU-PL-ML, 02.06.2004, Rev. №00) және Сүлейман Демирел атындағы университеттің оқу жоспары негізінде дайындалды.Рим құқығы курсы бойынша оқу жұмыс бағдарламасын дайындаған: з.ғ.к., аға оқытушы Жумабаева Қ.Ж.


Рим құқығы курсы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы «Құқықтық және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді. Хаттама № 2, 1 қыркүйек 2011 жыл.


Рим құқығы курсы бойынша оқу жұмыс бағдарламасы С.Демирел атындағы университеттің Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінде талқыланып бекітілді. Хаттама № 1, 2 қыркүйек 2011 жыл.


Пән оқытушысы Жумбаева Қ.Ж.
Кафедра меңгерушісі Молдабаева Д.Ж.
 1. Пәннің мақсаты мен міндеті


«Рим құқығы» пәнін оқытудың мақсаты:

Студенттерді рим құқығының негіздерімен, оның даму процесімен таныстыру және қазіргі азаматтық заңдармен байланысын түсіндіру. Рим құқығында қалыптасқан көптеген ұғымдардың түсініктерімен, олардың қазіргі заң шығару және құқыққолдану тәжірибесінде пайдалану жағдайларын көрсету және оларды тәжірибеде қолдануға дағдылар беру.

«Рим құқығы» пәнін оқытудың міндеті:

Рим құқығының негізгі ережелері, институттары мен қағидаларын зерделеу; қазіргі кездегі азаматтық құқықта кездесетін міндеттемелердің түрлеріне сипаттама беру; міндеттемелердің жеке түрлеріне талдау жасау.

Рим құқығы – ежелгі уақыттан белгілі құқық саласы. Ол еліміздегі құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тұрмыс тіршілікпен, сонымен қоса азаматтық құқықтың барлық субъектілерімен өте тығыз байланысты екендігі бәріне мәлім.

«Рим құқығы» пәнін оқу негізінде студент: қоғамдағы құқықтың рөліне баға беру, құқықтық нормаларды талдау, қоғамдық қатынастарды мемлекеттік басқаруға баға бере білуі керек;

Нормативтік құқықтық актілердің иерархиялық құрылымдарын құру, курстық жұмыс пен рефераттарды жазуды меңгеруі керек.ПРЕРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ


Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)

1

Жалпы тарих;

2

Құқық негіздері;


ПОСТРЕКВИЗИТТЕР ТІЗІМІ


Пән атаулары

1

Мемлекет және құқық теориясы.

2

Шетелдердің мемлекет және құқық тарихы;

3

Азаматтық құқық

4

Азаматтық іс жүргізу.


2.Пән мазмұны

2.1.Дәрістік курс


Тақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы

(сағ)

Семестр

аптасы1

Рим құқығының түсінігі мен маңызы, қайнар көздері.


Рим жеке құқығының түсінігі, маңызы. Рим құқығының кезеңдері. Құқықтың қайнар көздерінің түрлері мен жалпы сипаттамасы. Юстиниан кодификациясы.


1

1

2

Құқықтарды жүзеге асыру мен қорғау.

Құқықтарды жүзеге асыру және оның нысандары. Талаптар. Жеке даулар бойынша іс жүргізу. Уақыттың құқықтарды жүзеге асыру мен қорғауға әсері.


1

2

3

Тұлғалар.

Құқық субъектілері және олардың құқық қабілеттілігі. Жеке тұлғалар мен олардың түрлері. Жеке тұлғалардың құқықтық жағдайы. Заңды тұлғалар.

1

3

4

Отбасы құқығы.


Рим отбасы құқығының жалпы сипаттамасы, туыстықтың түрлері. Неке және оның түрлері. Жұбайлардың арасындағы құқықтық қатынастар. Ата – аналар мен балалардың құқықтық қатынастары.

1

4

5

Заттарға құқық.


Заттар туралы жалпы түсінік. Иеленудің түсінігі, түрлері және оны қорғау. Меншік құқығының түсінігі мен түрлері. Меншік құқығын қорғау. Басқа біреудің заттарына құқықтың түсінігі мен түрлері.

1

5

6

Мұрагерлік құқық.


Мұрагерліктің түсінігі мен түрлері. Өсиет бойынша мұрагерлік. Заң бойынша мұрагерлік. Мұраны қабылдап алу.

1

6

7

Рим міндеттемелік құқығы.


Міндеттеменің түсінігі, түрлері, пайда болу негіздері. Міндеттемені орындау және оның тоқтатылуы. Шарттардың түсінігі, түрлері мен жарамдылық талаптары. Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік. Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету.

1

7

8

Міндеттемелердің жеке түрлері.


Шарттарды жіктеу. Вербальды және литтеральды контрактілер. Нақты контрактілер.

Консенсуалды контрактілер. Квази- контрактілер.

1

8

9

Меншік құқығы және басқа да заттық құқықтардың

түсінігі мен пайда болу негіздері

Меншік құқығының түсінігі мен элементтері. Меншік құқығы мен заттық құқытың пайда болу негіздері. Заттық құқық түсінігі, ерекшеліктері және түрлері


1

9

10

Меншік құқығы мен басқа да заттық

құқықтардың тоқтатылу негіздері

Меншік құқығы мен заттық құқықтардың тоқтатылу түсінігі мен негіздері. Меншік иесінің еркімен тоқтату және ықтиярынсыз тоқтату. Меншік құқығы мен заттық құқықты алып қою. Ұлттандыру, тәркілеу, реквизициялау

1

10

11

Ортақ меншік түсінігі мен түрлері

Ортақ меншік түсінігі мен түрлері. Ортақ бірлескен меншік. Ортақ үлестік меншік

1

11

12

Міндеттемелік құқық. Міндеттеме түсінігі,

түрлері және пайда болу негіздері

Міндеттемелік құқық түсінігі мен жүйесі. Міндеттеме түсінігі мен түрлері. Міндеттеменің пайда болу негіздері

1

12

13

Міндеттемені орындау мен міндетемедегі адамдарды ауыстыру.

Міндеттемені тоқтату

Міндеттемені орындау түсінігі мен қағидалары. Міндеттемедегі адамдарды ауыстыру. Міндетемені тоқтату негіздері

1`

13

14

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету тәсілдері

Міндетемені орындауды қамтамасыз ету түсінігі мен тәсілдері. Айып төлеу, кепіл

Кепілдік пен кепілболушылық кепілпұл және ұстап қалу

1

14

15

Шарт туралы жалпы ережелер

Шарт түсінігі. Шарт түрлері. Шарт жасау тәртібі


1

15


БАРЛЫҒЫ


15 сағат

15 апта


2.2. Семинарлық сабақтар

Сабақ тақырыбының аттары

Тақырып мазмұны

Барлы

ғы

(сағ)


Семестр аптасы

1

Рим құқығының түсінігі мен маңызы, қайнар көздері.


1. Рим жеке құқығының түсінігі, маңызы.

2. Рим құқығының кезеңдері.

3.Құқықтың қайнар көздерінің түрлері мен жалпы сипаттамасы.

4. Юстиниан кодификациясы.

1

1

2

Құқықтарды жүзеге асыру мен қорғау.

1. Құқықтарды жүзеге асыру және оның нысандары.

2. Талаптар.

3. Жеке даулар бойынша іс жүргізу.

4. Уақыттың құқықтарды жүзеге асыру мен қорғауға әсері.

1

2

3

Тұлғалар.

1.Құқық субъектілері және олардың құқық қабілеттілігі.

2. Жеке тұлғалар мен олардың түрлері.

3. Жеке тұлғалардың құқықтық жағдайы.

4. Заңды тұлғалар.

1

3

4

Отбасы құқығы.

1.Рим отбасы құқығының жалпы сипаттамасы, туыстықтың түрлері.

2. Неке және оның түрлері.

3.Жұбайлардың арасындағы құқықтық қатынастар.

4. Ата – аналар мен балалардың құқықтық қатынастары.

1

4

5

Заттарға құқық.


1.Заттар туралы жалпы түсінік.

2.Иеленудің түсінігі, түрлері және оны қорғау.

3.Меншік құқығының түсінігі мен түрлері.

4.Меншік құқығын қорғау.

5.Басқа біреудің заттарына құқықтың түсінігі мен түрлері.


1

5

6

Мұрагерлік құқық.

1.Мұрагерліктің түсінігі мен түрлері.

2.Өсиет бойынша мұрагерлік.

3.Заң бойынша мұрагерлік.

4.Мұраны қабылдап алу.

1

6

7

Рим міндеттемелік құқығы.1.Міндеттеменің түсінігі, түрлері, пайда болу негіздері.

2.Міндеттемені орындау және оның тоқтатылуы.

3.Шарттардың түсінігі, түрлері мен жарамдылық талаптары.

4.Міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершілік.

5.Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету.

1

7

8

Міндеттемелердің жеке түрлері.


1.Шарттарды жіктеу. Вербальды және литтеральды контрактілер.

2.Нақты контрактілер.

3.Консенсуалды контрактілер.

4. Квази- контрактілер.

1

8

9

Меншік құқығы және басқа да заттық құқықтардың

түсінігі мен пайда болу негіздері


1.Меншік құқығының түсінігі мен элементтері

2.Меншік құқығы мен заттық құқытың пайда болу негіздері

3.Заттық құқық түсінігі, ерекшеліктері және түрлері


1

9

10

Меншік құқығы мен басқа да заттық

құқықтардың тоқтатылу негіздері


1.Меншік құқығы мен заттық құқықтардың тоқтатылу түсінігі мен негіздері

2.меншік иесінің еркімен тоқтату және ықтиярынсыз тоқтату

3.Меншік құқығы мен заттық құқықты алып қою

4.Ұлттандыру, тәркілеу, реквизициялау

1

10

11

Ортақ меншік түсінігі мен түрлері


1.Ортақ меншік түсінігі мен түрлері

2.Ортақ бірлескен меншік

3.Ортақ үлестік меншік

1

11

12

Міндеттемелік құқық. Міндеттеме түсінігі, түрлері және пайда болу негіздері

1.Міндеттемелік құқық түсінігі мен жүйесі

2.Міндеттеме түсінігі мен түрлері

3.Міндеттеменің пайда болу негіздері

1

12

13

Міндеттемені орындау мен міндетемедегі адамдарды ауыстыру.

Міндеттемені тоқтату

1.Міндеттемені орындау түсінігі мен қағидалары

2.Міндеттемедегі адамдарды ауыстыру

3.Міндетемені тоқтату негіздері

1

13

14

Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету тәсілдері


1.Міндетемені орындауды қамтамасыз ету түсінігі мен тәсілдері

2.Айып төлеу, кепіл

3.Кепілдік пен кепілболушылық

4.кепілпұл және ұстап қалу

1

14

15

Шарт туралы жалпы ережелер


1.Шарт түсінігі

2.Шарт түрлері

3.Шарт жасау тәртібі

1

15


Барлығы:


15 сағ.

15 апта