Файл: СРС_2_для студентов.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.12.2021

Просмотров: 276

Скачиваний: 4

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3.2. Індивідуальне домашнє завдання


Зміст і структура роботи

 1. Вступ (обґрунтування актуальності вибраної теми).

 2. Аналіз сучасних методів, способів, пристроїв і технологій, їх особливості переваги і недоліки, галузі використання, шляхи удосконалення.

Пункти 1 та 2 виконуються згідно пропонованих тем рефератів, що наведені в додатку А (студенти можуть виконувати дані пункти роботи і за іншою темою, якщо вони виконують певну наукову роботу чи продовжують роботу, що розпочата на попередніх курсах навчання).

 1. Розрахункова схема та математична модель дослідної системи (гідравлічної, вібраційної, механічної).

Схеми пропонованих систем представлені в додатку Б (студенти можуть виконувати даний роботи і за іншою схемою, якщо вони виконують певну наукову роботу чи продовжують роботу, що розпочата на попередніх курсах навчання). Схема може бути замінена дослідженням роботи конкретного агрегату. Значення конструктивних параметрів назначаються кожному студенту індивідуально (значення конструктивних параметрів агрегатів заповнюються в бланку до завдання, що представлений в додатку В).

 1. Комп’ютерне моделювання робочих процесів в системі.

Виконується за допомогою сучасних САЕ систем (MathCAD, Maple, MatLAB, Mathematica та ін.)

 1. Результати досліджень (рекомендації, методика, оптимізація, оформлення патенту).

Результати досліджень оформляються у вигляді графічних залежностей статичних чи динамічних характеристик системи, а також супроводжуються відповідними висновками чи рекомендаціями.


4. Форми звітності та порядок зарахування СРС


Поточний контроль є важливим елементом навчального процесу і здійснюється за результатами самостійної роботи студента (СРС). Це дозволяє максимально об’єктивно оцінити рівень знань студентів з навчальної дисципліни, ступінь засвоєння ними програмного матеріалу та оволодіння навичками виконання практичних завдань.

Поточний контроль здійснюється у формі СРС по таких об’єктах:

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до модульного контролю (один модуль);

- самостійне опрацювання теоретичних питань (одне питання з кожної теми згідно пункту 3.1);

- виконання та захист домашнього індивідуального завдання;

Самостійна робота студента з дисципліни „ Основи науково-дослідної роботи ” включає обов’язкові та вибіркові завдання, які оцінюються разом в межах від 0-60 балів.5. Критерії оцінювання СРС


1. Підготовка до практичних занять оцінюється за активність і відвідування практичних занять і складає від 0 до 24 балів (включно).

2. Підготовка до модульного контролю (один модуль).

Модуль у вигляді колоквіуму, проводиться в аудиторії включає одне теоретичне завдання, тести та задачі, оцінюється від 0 до 80 балів за модуль.

Колоквіум за модулем проводиться після завершення вивчення відповідних розділів (не пізніше за тиждень до закінчення семестру)

Проведення колоквіуму роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення контрольних занять в університеті.

При встановленні загальної оцінки перевага надається практичним ситуаціям.

3. Самостійне опрацювання теоретичних питань, призначених для більш поглибленого вивчення дисципліни оцінюється за правильність, повноту, своєчасність (в строк за графіком) і захист в діапазоні від 0 до 16 балів (включно).

4. Виконання та захист домашнього індивідуального завдання оцінюється за правильність, повноту, своєчасність (в строк за графіком) і захист – в діапазоні від 0 до 60 балів (включно), а саме:

- 60 балів – за вірно виконані і захищені в строк усі пункти завдання ОБОВЯЗКОВО РЕКОМЕНДАЦІЇ, МЕТОДИКА, ОПТИМІЗАЦІЯ АБО ОФОРМЛЕННЯ ПАТЕНТУ - 100% ;

- 40-55 балів за правильно виконані 80%, захищені на позитивну оцінку та подані в строк завдання;

- 35-40 балів – за правильно виконані та захищені в строк з позитивною оцінкою 55-75%;

- 25 балів за виконані і захищені на позитивну оцінку та подану не в строк 25-50%;

- 0 балів – якщо виконано менш 25% завдань.
6. Рекомендована література для студентів денної форми навчання


Основна


 1. Білуха М.Т. “Методологія наукових досліджень”: Підручник. – К.: АБУ, 2002. – 480с.

 2. Пентюк Б.М. “Основи наукових досліджень. Практикум для студентів машинобудівних спеціальностей”. МОН України. – Вінниця: ВДТУ, 2002.- 71с.

 3. Артюх С.Ф. “Основи наукових досліджень”. Навч. посібник. – К.: УМК ВО, 1990.-120с.

 4. Шийко В.М., Кушнаренко Н.М. “Організація та методика науково-дослідницької діяльності”: Підручник. – К.: Знання, 2002. – 295с.Додаткова


 1. Романчиков В.І. “Основи наукових досліджень”: Навч. посібник. – К.: ВМН, 1997-244с.

 2. Закин Я.Х., Рашидов Н.Р. „Основы научного исследования”: Учебник для студентов машиностроительных и автодорожніх вузов. – Ташкент „Укитувчи”,1981. – 206с.


Пропоновані теми рефератів.


 1. Способи виготовлення заготовок корпусних деталей.

 2. Способи виготовлення заготовок деталей типу "фланець".

 3. Способи виготовлення заготовок деталей типу "ступінчастий вал".

 1. Способи обробки зовнішніх циліндричних поверхонь поверхневим пластичним деформуванням.

 2. Способи обробки отворів поверхневим пластичним деформуванням.

 1. Способи точної (фінішної) обробки зовнішніх циліндричних поверхонь.

 2. Способи точної (фінішної) обробки отворів.

 3. Способи точної (фінішної) обробки площин.

 4. Способи електрохімічної та електрофізичної обробки фасонних поверхонь.

 5. Способи абразивної фінішної обробки поверхонь.

 6. Застосування інструментів на основі надтвердих матеріалів (синтетичних алмазів, композитів, мінералокераміки тощо) в обробці різанням.

 7. Зварювання у машинобудуванні.

 8. Способи підвищення зносостійкості поверхонь.

 9. Застосування пластмас у машинобудуванні.

 10. Способи виготовлення заготовок із пластмас.

 11. Застосування порошкових матеріалів у машинобудуванні.

 12. Гідроабразивна обробка матеріалів.

 13. Застосування гідро- та пневмо приводів для автоматизації виробництва.

 14. Електрогідравліка в промисловості та на виробництві.

 15. LS та LUDV гідравлічні системи.

 16. Використання обладнання з ЧПК в сучасному машинобудуванні.

 17. Використання роботів для автоматизації виробництва.

 18. Шляхи зменшення собівартості продукції в машинобудуванні

 19. Шляхи зменшення енерговитрат в машинобудуванні.

 20. Датчики лінійних переміщень для промислового обладнання і наукових досліджень.

 21. Датчики кутових переміщень для промислового обладнання і наукових досліджень.

 22. Датчики прискорення (акселерометри) для діагностичного обладнання і наукових досліджень.

 23. Датчики тиску для промислового обладнання і наукових досліджень.

 24. Засоби реєстрування експериментальних даних.

 25. Методи обробки результатів експерименту.

 26. Комп’ютерне моделювання на виробництві.

 27. Засоби розрахунків деталей і вузлів машин.


Додаток б

Додаток б (продовження)