Добавлен: 10.02.2019

Просмотров: 8564

Скачиваний: 181

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


1. Анықтауыштар. Матрица. Сызықты теңдеулар жүйесі.

1) n ретті анықтауыштың аij элементінің миноры деп

С) n ретті анықтауыштың i-ші жолын және j-ші бағанасын сызғаннан пайда болған (n-1) ретті анықтауышты айтамыз

2. A квадраттық матрицасы айрықша (ерекше) деп аталады, егер

C) А = 0

3. А – сызықты теңдеулер жүйесінің айнымалыларының алдындағы коэффициенттерінен құралған матрица, ал B - жүйенің кеңейтілген матрицасы. Сызықты теңдеулер жүйесі үйлесімді болуы үшін қажетті және жеткіліті шарт

C) rangA = rangB

4. А – біртекті сызықты теңдеулер жүйесінің матрицасы. Егер А ≠ 0, онда жүйенің

B) жалғыз шешімі бар

5. А – сызықты теңдеулер жүйесінің айнымалыларының алдындағы коэффициенттерінен құралған матрица болсын. Онда сызықты теңдеулер жүйесі анықталған деп аталады, егер

B) жалғыз шешімі бар

6. матрицасына кері матрица деп аталада, егер төмендегі теңдік орындалса (- бірлік матрица)

D)

7. Бірлік матрица деп

D) бас диагональ бойындағы элементтері 1-ге тең, ал қалған элементтері 0-ге тең квадраттық матрица аталады.
8. Алгебралық толықтауыш үшін дұрыс теңдікті көрсетіңіз

C) Aij=(-1)i+jMij

9. Егер анықтауыштың екі жолының (бағанасының) элементтері тең болса, онда анықтауыш

C) 0-ге тең

10. А – сызықты біртексіз теңдеулер жүйесінің матрицасы болсын. Егер А ≠ 0, онда жүйенің

B) жалғыз шешімі бар

11. Үш сызықты теңдеулер жүйесі не шексіз көп шешімі бар, не шешімі жоқ болады, егер оның матрицасының анықтауышы

A) 0-ге тең

12. Үш айнымалысы бар үш сызықты теңдеулер жүйесінің жалғыз шешімі болмайды, егер оның матрицасының анықтауышы

B) 0-ге тең

13. Үш айнымалысы бар үш сызықты біртекті теңдеулер жүйесінің 0-ге тең емес шешімі болады, егер оның матрицасының анықтауышы

A) 0-ге тең

14. А және В матрицаларын көбейту мүмкін болатындай өлшемдері үшін дұрыс жазуды анықтау керек

A) A(31)·B(12)

15. көбейтіндісінен шығатын матрицаның жазылуын көрсетіңіз

B) C)

16. Кез келген ретті анықтауыштың екі жолының немесе екі бағанасының орындарын ауыстырса, анықтауыштың

А) таңбасы өзгермейді

17. Бірдей бағаналары немесе жолдары бар анықтауыштың мәні келесі санға тең болады:

А)0

18. Егер анықтауыштың белгілі бір бағанасының (жолының)элементерін басқа бағанасының (жолының) элементтерін бір санға көбейтіп, қосса, онда анықтауыштың

D) мәні өзгермейді

19. анықтауышының бірінші жол мен екінші бағанадағы элементінің минорын көрсетіңіз

B)

20. анықтауышының екінші жол мен екінші бағанадағы элементінің минорын көрсетіңіз:

С)

21. анықтауышының бірінші жол мен үшінші бағанадағы элементінің минорын көрсетіңіз

E)

22. анықтауышының бірінші жол мен үшінші бағанадағы элементінің алгебралық толықтауышын көрсетіңіз

E)

23. анықтауышының бірінші жол мен екінші бағанадағы элементінің алгебралық толықтауышын көрсетіңіз


B)

24. анықтауышының екінші жол мен екінші бағанадағы элементінің алгебралық толықтауышын көрсетіңіз

С)

25. анықтауышының екінші жол мен бірінші бағанасындағы элементінің алгебралық толықтауышын көрсетіңіз

E)

2. Векторлар. Аналитикалық геометрия.

1. А1х+В1у+С1z+D1=0 және А2х+В2у+С2z+D2=0 жазықтықтарының параллельдік шартын көрсетіңіз

C)

2. А1х+В1у+С1z+D1=0 және А2х+В2у+С2z+D2=0 жазықтықтарының перпендикулярлык шартын көрсетіңіз

D) А1А21В21С2=0

3. және векторларының перпендикулярлық белгісін көрсетіңіз

D) x1x2+ y1y2+z1z2=0

4. және векторларының коллинеарлық шартын көрсетіңіз.

C)

5. , және векторларының компланарлық шартын көрсетіңіз

B)

6. және векторларының перпендикулярлық белгісін көрсетіңіз.

B)