Добавлен: 10.02.2019

Просмотров: 8498

Скачиваний: 180

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

E) 2х-3у+11=0

7. А(-24) жәнеВ(-2-1) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз

C) х = -2

8. А(-24) және В(3-1) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз

A) х+у-2=0

9. А(10) жәнеВ(-14) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз

D) 2х+у-2=0

10. А(41) және В(2-2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз

D) 3х-2у-10=0

11. векторына параллель М (20) нүктесі арқылы өтетін түзу теңдеуін жазыңыз:

B)

12. векторына параллель М (20)нүктесі арқылы өтетін түзу теңдеуін жазыңыз:

B)

13. векторына параллель М (12) нүктесі арқылы өтетін түзу теңдеуін жазыңыз:

C)

14. векторына перпендикуляр М (12)нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз:

D)

15. векторына перпендикуляр М (20)нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз:

D)

16. М0(53) нүктесінен өтіп Ох өсінің оң бағытымен бұрышын жасайтын түзудің теңдеуін жазыңыз:

B) у-3=(х-5)

17. Координатолар өсін =, = кесіндісінде қиып өтетін түзу теңдеуін құрыңыз

B) -10х+ у=1


18. М1(12), М2(10) нүктелері арқылы өтетін түзу теңдеуін құрыңыз:

A) х=1

19. М0(21) нүктесінен векторына өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз.

D) 2х+у-5=0

20. М(-13) нүктесінен векторына өтетін түзудің теңдеуін жаз.

В) +-1=0

21. 3х-4у-29=0, 3х+2у-5=0 түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз.

A) ( )

22. 3х-4у-29=0, және 2х+5у+19=0 түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз.

B) (3-5)

23. 3х-2у+1=0, 2х+5у-12=0 түзулерінің қиылысу нүктесімен бас нүктеден өтетін түзудің теңдеуін құрыңыз.

C) у=2х

24. 3х-4у+7=0, және 5х+2у+3=0 түзулерінің қиылысу нүктесінен ордината өсіне параллель өтетін түзудің теңдеуін құрыңыз.

A) х+1=0

25. 3х-2у+1=0, және х+3у-5=0 түзулерінің қиылысу нүктесінен абцисса өсіне параллель өтетін түзудің теңдеуін құрыңыз.

D)

9-тарау: Жазықтық теңдеуі.

1. М1(-123), М2(12-3), М3(-1-24) үш нүкте арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз:

A) 12x+y+4z-2=0

2. М1(-123), М2(0-31) нүктелері арқылы өтетін векторына параллель жазықтық теңдеуін жазыңыз.

B) x+3y-7z+16=0

3. векторларына параллель М1(-231) нүктесі арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

B) 9x+2y+6z+6=0

4. М1(2-10), М2(-3-12), М3(200) үш нүкте арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

B) 2x+5z-4=0

5. 5х-3у+2z-3=0 жазықтығына параллель М0(-123) нүктесі арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

D) 5x-3y+2z+5=0

6. 2х-у+z-5=0 жазықтығына параллель М0(30-2) нүктесі арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

E) 2x-y+z-4=0

7. 5х-3у+2z-3=0 жазықтығына параллель М0(-122) нүктесі арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

E) 5x-3y+2z+7=0

8. векторына перпендикуляр М (1-23) нүктесі арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

D)

9. 2xy + z - 1 = 0 жазықтығының нормаль векторының координаталарын табыңыз

B) (2-11)

10. -4x +2y - z +8 = 0 жазықтығының нормаль векторының координаталарын анықтаңыз

C) (-42-1)

11. 7x -4y +2z - 10 = 0 жазықтығының нормаль векторының координаталарын анықтаңыз

A) (7-42)

12. -5x +6y -4z +2 = 0 жазықтығының нормаль векторының координаталарын анықтаңыз


D) (-56-4)

13. 3x -4y +7z -8 = 0 жазықтығының нормаль векторының координаталарын анықтаңыз

A) (3-47)

14. және векторларына параллель М1(001) арқылы өтетін жазықтық теңдеуін

жазыңыз.

E) 9x+2y+6z-6=0

15. М1(2-10), М2(2-12), М3(200) үш нүкте арқылы өтетін жазықтық теңдеуін жазыңыз.

E) x-2=0

16. х+у+2z+13=0 және 2х+у-z-14=0 жазықтықтарының арасындағы бұрышты анықтаңыз.

B) cos

17. 2х+3у+z-15=0 және х+у-z-3=0 жазықтықтарының арасындағы бұрышты анықтаңыз.

B) cos

18. х+3у+z+7=0 және х+3у-2z+11=0 жазықтықтарының арасындағы бұрышты анықтаңыз.

D) cos

19. -х+у+2z-15=0 және х+2у+z+21=0 жазықтықтарының арасындағы бұрышты

анықтаңыз.