Posibnuk_PVZDM_litya.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 30.12.2021

Просмотров: 2599

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.Ж.П. Дусанюк, О.П. Шиліна, С.В. Репінський, С.В. ДусанюкПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН


Литі заготовкиНавчальний посібник

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк
ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ МАШИН


Литі заготовки


Навчальний посібник

Затверджено Ученою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів 0505 – “Машинобудування та матеріалообробка” бакалаврської підготовки 6.050502 – “Інженерна механіка”, 6.050504 – “Зварювання” всіх спеціальностей та форм навчання. Протокол № від 2008 р.
Вінниця ВНТУ 2009

УДК 621(075)

П 79


Р е ц е н з е н т и:


В. Ф. Анісімов, доктор технічних наук, професор

І. О. Сивак, доктор технічних наук, професор

В. В. Біліченко, кандидат технічних наук, доцентРекомендовано до видання Ученою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниЖ. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк


П 79 Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки. Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2009. – 199 с.


В посібнику розглянуті фундаментальні основи сучасного виробництва заготовок, класифікація способів виробництва заготовок методом лиття, переваги та недоліки способів лиття, параметри точності та шорсткості, що можуть бути досягнені. Посібник розроблений у відповідності з планом кафедр ТАМ та ТПЗ і програмами дисциплін Проектування та виробництво заготовок деталей машин”, Заготівельні процеси в машинобудуванні”.УДК 621.74(075)

Ó Ж. П. Дусанюк, О. П. Шиліна, С. В. Репінський, С. В. Дусанюк, 2009

ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………............

 1. Загальна характеристика ливарного виробництва……………........

1.1 Загальна технологічна схема виготовлення виливків……...

1.2 Класифікація ливарних сплавів……………………………...

1.3 Ливарні форми………………………………………………..

1.4 Лиття в разові форми………………………………………...

1.5 Лиття в багаторазові форми…………………………………

 1. Фактори, що впливають на вибір способу виготовлення заготовки………………………………………………………………

 2. Лабораторні роботи…………………………………………………..

 3. Практичні заняття…………………………………………………….

 4. Методичні вказівки до виконання тем практичних занять, домашніх та контрольних робіт……………………………………..

  1. Визначення серійності виробництва………………………..

  2. Вибір можливих способів виготовлення заготовки, їх порівняльний аналіз. Визначення 2-х альтернативних варіантів виготовлення заготовки…………………………...

  3. Розрахунок розмірів заготовки для 2-х варіантів її виготовлення………………………………………………….

  4. Призначення технічних вимог на литі заготовки…………..

  5. Розрахунок маси і коефіцієнту точності маси заготовки для 2-х варіантів виготовлення заготовки…………………..

  6. Техніко-економічне порівняння 2-х варіантів виготовлення заготовки і вибір найбільш раціонального…………………………………………………

  7. Розрахунок собівартості заготовки виготовленої литтям за допомогою ЕОМ……………………………………………...

  8. Перелік технологічних операцій виготовлення заготовки для остаточно вибраного варіанта…………………………..

  9. Оформлення креслення литої заготовки……………………

 1. Питання для самоконтролю………………………………………….

 2. Приклади текстових завдань………………………………………...

Література………………………………………………………....

Додатки…………………………………………………………....

Словник термінів…………………………………………………


4

5

5

6

12

13

23


30

32

56


57

5960


63

79


8081


97


99

100

104

108

114

116

195ВСТУП


Серед різноманітних видів виробництва, що використовуються для виготовлення заготовок деталей в машинобудуванні найважливіше місце належить ливарному виробництву. Приблизно 70% (за масою) заготовок виготовляють литтям, а в деяких галузях машинобудування, наприклад, у верстатобудуванні, 90-95%. Це пояснюється тим, що литтям можна виготовити заготовки масою від декількох грамів до сотень тон з товщиною стінки 0,5...500 мм і більше, з розмірами від декількох міліметрів до десятків метрів самої складної форми, яку неможливо виготовити іншими методами і з різних сплавів (пластичних або крихких). Литтям можна виготовити заготовку, максимально наближену за формою до готової деталі, що значно скорочує витрати металу і об’єм механічної обробки. Не дивлячись на велику масу відлитих заготовок в порівнянні, наприклад, зі звареними, їх виготовлення в багатьох випадках обходиться дешевше і забезпечує високу якість.

Перспектива розвитку ливарного виробництва викликана широким використанням в авіації, суднобудуванні, приладобудуванні, радіоелектроніці, ракетобудуванні і атомній енергетиці виливків із тугоплавких сплавів. Великий попит на лиття спостерігається в зв’язку з розвитком хімічного машинобудування, де широко використовуються важкооброблювані жароміцні і корозійностійкі сплави. На сьогоднішній день у важкому машинобудуванні починає широко впроваджуватися нова, практично безвідходна технологія – електрошлакове лиття, яке дозволяє одержати деталі, що часто не потребують механічної обробки з високою якістю металу, з щільною структурою і високою хімічною однорідністю.

Подальше удосконалення технології ливарного виробництва, механізації і автоматизації всіх процесів, опанування і впровадження прогресивних способів скоротять механічну обробку виливків, знизять їх вартість і розширять область використання ливарного виробництва в промисловості.

В сучасному ливарному виробництві приблизно 80% виливків за масою виготовляють із чавуну, 15% – із сталі і 5% – із сплавів кольорових металів.

Посібник містить теоретичний матеріал по ливарному виробництву, методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних, домашніх та контрольних робіт.

Цикл лабораторних робіт з ливарного виробництва має мету познайомити студентів із способами лиття, які забезпечують різну точність виготовлення заготовки деталей машин, є різними за трудомісткістю і матеріаломісткістю, мають різний рівень прогресивності.

Цикл практичних занять присвячений ознайомленню студентів з методикою проектування виливків та набуття практичних навиків розрахунку розмірів, оформлення креслень литих заготовок.