ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.12.2021

Просмотров: 3166

Скачиваний: 6

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Нижче наведена послідовність укладання річного плану-графіка з технічного обслуговування і ремонту одиниці обладнання ділянки механообробного цеху [2].

Вихідними даними для визначення основних планових показників роботи підприємства є: модель машини; марка матеріалу оброблюваної на неї заготовки; оперативний час Трк фактично відпрацьований обладнанням від останнього капітального ремонту до початку планованого року; оперативний час Трв від останнього внутрішньоциклового ремонту – середнього або поточного, що був виконаний після капітального ремонту, до початку планованого року; заплановані змінність та оперативний час роботи машини Трп у планованому році; оперативний час Ткз, фактично відпрацьований обладнанням від капітального до останнього поточного ремонту або огляду, при виконанні якого вимірювався знос виконавчих поверхонь базових деталей; величина зносу і відносно гранично допустимого зносу ігр = 1 за час Ткз.

Таблиця 7.1

Вихідні дані для виконання планування обсягів робіт з

технічного обслуговування та ремонту одиниці основного

обладнання ділянки механообробного цеху

Тривалість ремонтних циклів та міжремонтних періодів

Основні показники планування обсягів робіт

з ремонту одиниці обладнання

Структури ремонтних циклів

Таблиця для визначення дат виконання операційІ. В. СевостьяновЕксплуатація ТА

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет


І. В. СевостьяновЕксплуатація ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИНЗатверджено Вченою радою Вінницького національного технічного університету як навчальний посібник для студентів напряму підготовки 0902 – “Інженерна механіка” та спеціальностей інженерії 7.090202 – «Технологія машинобудування», 7.090203 – «Металорізальні верстати та системи». Протокол №11 від 25 травня 2006 р.
Вінниця ВНТУ 2007


УДК 621 9.06-52

С 28Рецензенти:


І. О. Сивак, доктор технічних наук професор

П. С. Берник, доктор технічних наук професор

Ю. І. Муляр, кандидат технічних наук доцентРекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниСевостьянов І. В.

С 28 Експлуатація та о бслуговування машин. Навчальний посібник.

Вінниця: ВНТУ, 2007. – 127 с.


У посібнику наведені основні положення Типової системи з технічного обслуговування та ремонту метало- та деревообробного обладнання – основного нормативного документа зі зберігання, тран-спортування, монтажу, підготовки до використання та використання машин. Крім цього, розглядаються системи технічного діагносту-вання автоматизованого обладнання, положення, норми, вимоги та рекомендації, що стосуються експлуатації агрегатних верстатів та ав-томатичних ліній, види зносу та дефектів деталей і вузлів машин, ос-новні методи виявлення дефектів та ремонту, а також напрямки мо-дернізації обладнання.

УДК 621 9.06-52І.Севостьянов, 2007


Зміст

Перелік умовних скорочень...........................................................................

.....5

Вступ................................................................................................................

.....6

1. Експлуатація машин. Типова система з технічного обслуговування та ремонту обладнання..................................................................................


.....7

1.1. Експлуатація машин...........................................................................

.....7

1.2. Типова система з технічного обслуговування та ремонту облад-

нання...........................................................................................................


.....9

2. Класифікації машин...................................................................................

...11

3. Основні правила технічної експлуатації машин та нагляд за їх вико-нанням.............................................................................................................


...15

3.1. Улаштування приміщень для зберігання та використання машин.

...16

3.2. Улаштування основ та монтування машин.......................................

...19

3.3. Робота на машинах..............................................................................

...23

4. Основні види робіт з технічного обслуговування та ремонту ма-шин...................................................................................................................


...26

5. Структура та періодичність робіт з планового технічного обслуго-вування та ремонту машин............................................................................


...33

6. Організація робіт з технічного обслуговування та ремонту машин.....

...36

6.1. Управління технічним обслуговуванням та ремонтом машин……

...36

6.2. Організація технічного обслуговування та ремонту залежно від

розмірів підприємств і особливостей машин...........................................


...40

6.3. Спеціалізація ремонту і гарантійне ремонтообслуговування ма-

шин...............................................................................................................


...43

6.4. Індустріалізація ремонту машин…………..………………………..

...44

6.5. Внутрішньозаводський госпрозрахунок ремонтно-механічного

цеху...............................................................................................................


...45

6.6. Організація бригад та оплати праці робітників, що здійснюють

технічне обслуговування і ремонт машин...............................................


...47

6.7. Передача машин в ремонт і з ремонту...............................................

...50

6.8. Контроль якості робіт з технічного обслуговування та ремонту

машин..........................................................................................................


...52

6.9. Організація технічного діагностування для уточнення тривалості

ремонтного циклу машин..........................................................................


...54

7. Планування робіт з технічного обслуговування та ремонту машин....

...55

7.1. Облік наявності, руху та використання машин................................

...55

7.2. Планування обсягів робіт з технічного обслуговування та ремон-

ту машин......................................................................................................


...59

7.3. Одиниця ремонтоскладності машин.................................................

...66

7.4. Планування трудомісткості робіт та чисельності робітників для

технічного обслуговування і ремонту машин. Уточнення розподілен-

ня робіт по місяцях.......................................................................................70

7.5. Планування простоїв машин..............................................................

...71

8. Підготовка виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту машин..............................................................................................................


...73

8.1. Конструкторська та технологічна підготовка..................................

...73

8.2. Підготовка виробничої бази..............................................................

...74

8.3. Матеріальна підготовка......................................................................

...78

8.4. Підготовка робітників........................................................................

...84

8.5. Організаційна підготовка...................................................................

...85

9. Системи технічного діагностування автоматизованих машин..............

...86

9.1. Зміна працездатності автоматизованих машин та точності ви-

готовлення на них деталей у процесі експлуатації...............................


...86

9.2. Системи технічного діагностування автоматизованих машин....

...90

10. Експлуатація агрегатних верстатів та автоматичних ліній..................

...96

10.1. Особливості експлуатації автоматичних ліній.............................

...96

10.2. Обслуговування автоматичних ліній............................................

...98

10.3. Організація робочого місця наладчика автоматичних ліній.......

.101

10.4. Профілактика та умови стабільної роботи автоматичних ліній.

.103

10.5. Експлуатація різального інструмента...........................................

.104

10.6. Основні правила вибору та призначення мастила для змащен-

ня вузлів та деталей автоматичних ліній...............................................


.106

10.7. Техніка безпеки під час налагодження та експлуатації агре-

гатних верстатів і автоматичних ліній...................................................


.108

11. Види зношування та дефектів деталей і вузлів машин. Виявлення дефектів, ремонт та модернізація машин.....................................................


.110

11.1. Зношування деталей та вузлів машин...........................................

.110

11.2. Методи виявлення дефектів та відновлення деталей машин.....

.114

11.2.1. Види дефектів та методи їх виявлення………………….

.114

11.2.2. Методи відновлення деталей та механізмів машин……

.116

11.3. Методи ремонту машин….............................................................

.120

11.4. Модернізація машин…...................................................................

.123

Література……………………………………………………………….......

.126


Перелік умовних скорочень

АЛ – автоматична лінія;

АСУ – автоматизована система управління;

АСУП – автоматизована система управління підприємством;

АСУТОРО – автоматизована система управління технічним обслуговуванням та ремонтом обладнання;

БПА – бюро планування та аналізу;

ВГЕ – відділ головного енергетика;

ВГМ – відділ головного механіка;

ВМТП – відділ матеріально-технічного постачання;

ВП – вимірювальний перетворювач;

ВТК – відділ технічного контролю;

ГВМ – гнучкий виробничий модуль;

ГВС – гнучка виробнича система;

ЗОР – змащувально-охолоджувальна рідина;

ІРК – інструментально-роздавальна комора;

ІТР – інженерно-технічний робітник;

КР – капітальний ремонт;

КРБ – корпусна ремонтна база;

ПВБ – планово-виробниче бюро;

ПК – програмний контролер;

ПР – промисловий робот (поточний ремонт);

ПТЕ – правила технічної експлуатації;

ПЧПК – пристрій числового програмного керування;

РМЦ – ремонтно-механічний цех;

СГЕ – служба головного енергетика;

СГМ – служба головного механіка;

СГТ – служба головного технолога;

СР – середній ремонт;

СРЗ – спеціалізований ремонтний завод;

ТУ – технічні умови;

ЦІС – центральний інструментальний склад;

ЦВЛ – центральна вимірювальна лабораторія;

ЦПК – циклове програмне керування;

ЦРБ – цехова ремонтна база;