ONDR-konsp.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 30.12.2021

Просмотров: 2262

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Лекція 1. Актуальність, мета і задачі дисципліни

Особливості наукової роботи

МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття №1.

Організація навчальної та науково-дослідної роботи студентів

1.1. Як слухати й записувати лекції

1.2. Як готуватися й відповідати на іспиті

Повторення - мати навчання, але смертельний ворог творчості.

Леонід Мартинов

Учені настільки пішли з головою кожний у своє, що не бачать жодного явища в цілому, включаючи власні дослідження. (Принцип повноти картини) Всі великі відкриття робляться помилково.

(Закон Янга)

1.3. Оформлення звіту з НДР, курсового або дипломного проекту

Всі прожекти зело справні бути повинні, щоб казну зряшно не розоряти й Батьківщині збитку не чинити! А хто стане прожекти аби як ляпати – позбавлю чину й батогом бити велю!

Петро I

1.4. Формування теорії НДР

1.5. Планування НДР

1.6. Технологія наукової роботи

Час розтяжний. Він залежить від того, якого роду вмістом Ви наповнюєте його

С. Маршак

Працездатність мозку

1.7. Пошук літератури й бібліографія

1.9. Пошук професійної інформації в Інтернеті

1.10. Літературна робота науковця

1.11. Як готовити доповідь, статтю й виступати на науковій конференції

1.12. Інші форми представлення результатів наукового дослідження

Монографія

1.13. Деякі рекомендації старшокурсникам

ЛІТЕРАТУРА

Виконувана робота (підбір літератури, вивчення й попередня систематизація джерел, повторне вивчення зібраного матеріалу, складання докладного плану) є не такою трудомісткою, як при оформленні конспекту, але досить складною і відповідальною. Було б неправильно обмежити цю роботу механічним об'єднанням положень, взятих з різних джерел, у щось ціле, прибігаючи до книжкових формулювань і фраз.

На відміну від тематичного конспекту, реферат вимагає незрівнянно більшої творчої активності, самостійності в узагальненні вивченої літератури, уміння логічно строго викласти матеріал, критично оцінити різні точки зору на досліджувану проблему, висловити власну думку.

Тексти рефератів повинні бути стислими і чіткими. Вживають лише ті синтаксичні конструкції, які властиві науковій мові, застосовують загальновідому термінологію. Формули в рефераті подають лише в тих випадках, якщо без них неможлива його побудова, якщо вони визначають підсумки праці, викладені в першоджерелі, або суттєво полегшують розуміння суті дослідження.

Який би не був великий у Ваших очах авторитет автора досліджуваної книги (або лектора, коли мова йде про опрацьовування курсу лекцій), візьміть за правило нічого не приймати на віру, усе треба зрозуміти із максимальною ясністю. Якщо лектор або автор з якогось питання говорить або пише: "То-то й то-то шкідливо, не годиться, не рекомендується, - потрібно це з повагою засвоїти, але разом з тим думка повинна працювати й у зворотному напрямку: "А що, якщо це все-таки зробити?" Відомо багато прикладів, коли те, що "не годиться й не рекомендується" за певних умов виявлялося найбільшим благом. Не випадково Б. Шоу писав: "Багато великих думок були спочатку блюзнірством". Нільс Бор називав гіпотези, що радикально міняють стиль мислення фізиків, "божевільними".

Пам’ятайте, що не існує істини в останній інстанції, що наука не знає меж. Любе питання можна розширити, узагальнити й поглибити, якщо врахувати не враховане іншими дослідниками.

1.11. Як готовити доповідь, статтю й виступати на науковій конференції

Ви готуєтеся до участі в конференції зі своїми першими науковими результатами? Поздоровляємо Вас! Це значить, що у Вас є Науковий Керівник, який ввів Вас у проблему, підказав метод рішення, сприяв успіху роботи й тим самим позбавив Вас від виснажливої праці й багатьох мучень, на які приречений початківець молодий дослідник. Але немає науки "студентської" і науки "дорослої". Є наука й "псевдо наука", що є засобом соціального пристосування й симуляції наукової діяльності.

За Майклом Фарадеєм, наукова праця має включати три обов'язкові етапи: "work, finish, publish" ("працювати, закінчувати, публікувати"). Якщо робота не закінчена, або закінчена, але не опублікована - її не існує. Сприйняття роботи й наукова репутація її автора багато в чому залежать від того, як вона опублікована. Доповідь на конференції - це перша публікація Вашої роботи.


Звичайно, Ваш Науковий Керівник подбав про Вас і дав багато корисних порад і вказівок щодо підготовки доповіді. Однак зараз наука вже не є "засобом задоволення особистої допитливості за державний рахунок" (це визначення належить академікові Л.А. Арцимовичу), і у Вашого Наукового Керівника занадто мало часу, щоб передбачити багато важливих деталей. Цей посібник виявиться для Вас корисним під час підготовки доповідей і виступів не тільки на студентських наукових конференціях, але й при захисті курсових і дипломних проектів, кандидатської й докторської дисертацій.


Доповідь

Перш ніж станеш писати, навчися порядно мислити! А слова за думкою прийдуть уже самі собою.

Горацій

Підготовка доповіді на конференції має приблизно таке ж значення, як і підготовка до здачі іспиту. Тільки в процесі підготовки до іспиту студент по справжньому вдумується в основні положення дисципліни, опановує її методологією й понятійним апаратом.

Тільки в процесі підготовки й оформлення доповіді Ви починаєте розуміти постановку задачі, стан проблеми, наукове й практичне значення отриманих Вами результатів. Доповідь на науковій конференції - це проміжний фініш, що прискорює й стимулює динаміку розвитку Вашої професійної майстерності. Текст доповіді в принципі не що інше, як проект наукової статті.

Немає необхідності спеціально придумувати план Вашої доповіді (статті). Цей план давно розроблений і канонізований багатьма поколіннями дослідників. Саме за цим планом складаються, наприклад, всі кандидатські й докторські дисертації. Нагадаємо, що слово "план" походить від латинського "планета", "планктони", тобто "блукаючий" (думками).

Ось цей план.

 1. Постановка проблеми (завдання) і її актуальність (наукове й практичне значення).

 2. Сучасний стан проблеми (у тій частині, що стосується Вашої конкретної теми) і місце Вашої конкретної теми в загальній проблемі.

 3. Мета роботи.

 4. Задачі, які потрібно розв’язати для досягнення поставленої мети.

 5. Вихідні матеріали, необхідні для виконання роботи (теорії, методики, програмно-алгоритмічне забезпечення, технічні засоби й т.д.)

 6. Методики досліджень, використані в роботі (відомі раніше, удосконалені автором або оригінальні);

 7. Отримані результати і їх аналіз (у дисертаціях - наукові результати, що захищаються).

 8. Висновки. Наукове й практичне значення отриманих результатів.

 9. Особистий внесок автора(ів).

 10. Подяки тим, хто допомагав у роботі.

 11. Список літератури

При складанні письмового тексту необхідно мати на увазі, що в кожного читача існує певний проміжок часу ("критичний період запам'ятовування"), у який повинна укладатись кожна доза, що міститься у повідомленні, інформації.

Для того, щоб міркування було зрозумілим для слухача, його значеннєві компоненти (дози або кванти інформації) повинні мати таку довжину, щоб вони вміщалися у відрізках тексту, кожний з яких може бути прочитаний за 4-8 секунд. При усному виступі недотримання цієї умови приведе до того, що для слухача таке міркування "пройде повз вух". Заголовок доповіді (статті) повинний бути по можливості коротким (за обсягом не більшим 8-10 слів).Стаття

Тільки завершуючи задуманий твір, ми усвідомлюємо собі, з чого нам потрібно було його починати.

Блез Паскаль

Основним і наймасовішим видом друкованої інформації за результатами дослідження є журнальна наукова стаття. Композиція наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової думки, мотивованому та дозованому розкритті фактів, поєднанні їх у певну систему. Для того щоб композиція статті стала справжнім засобом реалізації творчого наукового результату, автор повинен продумати її план у такій послідовності: заголовок, вступ, основна частина, висновок.

Заголовок — назва статті, що відображає її основну ідею і є важливим елементом її структури. Заголовок повинен бути не тільки змістовним, виразним, а й відповідати змісту статті.

Вступ є свого роду входженням у тему статті, де обґрунтовується актуальність питання, викладаються коротка історія його вирішення, недоліки використовуваних при цьому способів та переваги способу, пропонованому у статті. Далі визначаються мета роботи й задачі (методичні, конструкторські, експериментальні, теоретичні, програмно-алгоритмічні, і т.д.), які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети.

Основна частина статті — кульмінація твору, де викладається суть досліджуваних явищ, структура або будова та принцип дії, розроблених технології або обладнання; динамічні та математичні моделі процесів або об’єктів; наводиться система доказів наукової гіпотези; обґрунтовується ефективність прийнятих рішень, тощо.

Висновок містить короткий підсумок результатів проведеного дослідження, а також аналіз можливості їх впровадження та продовження розвитку теми роботи.

Дати універсальний алгоритм роботи над рукописом статті досить важко, що пов'язано зі індивідуальною специфікою праці письменника, якою, по суті, і є робота науковця під час підготовки публікації. Однак наведена нижче загальна схема журнальної статті може бути використана автором-початківцем як своєрідний шаблон. До цього можна додати деякі найзагальніші поради, засновані на авторському досвіді низки відомих вчених. У впорядкованому вигляді ці поради зводяться до такого.

 1. Скласти робочий план статті, поділивши основну частину схеми-шаблону на 3 — 5 підрозділи і надавши їм короткі умовні заголовки-рубрики.

 2. Згрупувати, опрацювати та вписати у відповідні розділи-рубрики необхідні дані з матеріалів виконаної НДР (звітів, лабораторних журналів, огляду літератури тощо).

 3. Провести критичний аналіз і перевірку зібраного матеріалу з метою усунення або обґрунтування знайдених суперечностей або неузгодженості власних результатів і висновків з результатами і висновками інших дослідників.

 4. Написати перший, чорновий варіант статті, логічно й послідовно зістикувавши тексти окремих підрозділів і розділів. При цьому слід вилучити частину другорядних матеріалів, якщо вони надмірно збільшують обсяг статті, переобтяжують зайвими чи повторними доказами або надають їй багатопланового характеру.

 5. Провести суто літературне опрацювання чорнового варіанта: досягти гармонійності викладення матеріалу, відповідності визначеному обсягу статті, усунути вади стилю (вилучити штампи, канцеляризми, жаргонні технічні терміни тощо).

 6. Якщо є можливість, дати статті "вилежатися" деякий час, після чого остаточно відшліфувати текст, видрукувати його в 3—5 примірниках.

 7. Передати примірник статті рецензентові. Ним може бути науковий керівник студента чи аспіранта або просто досвідченіший колега, визнаний фахівець у цій галузі. Потрібно об'єктивно оцінити зауваження рецензента, усунути виявлені ним недоліки і щодо суті, і щодо форми статті.

 8. Оформити остаточний варіант статті. Доповісти про її зміст на засіданні кафедри, на науковому семінарі, науково-технічній раді тощо. У витягу з протоколу такого заслуховування повинно бути зазначено, що стаття не містить матеріалів, які можуть становити предмет винаходу, та відомостей, що не підлягають відкритому опублікуванню.

 9. Представити статтю і витяг з протоколу засідання кафедри до експертної комісії організації та отримати акт експертизи за встановленою формою.

 10. Направити до редакції журналу текст статті та ілюстрації (по 2 примірники), акт експертизи, довідки про авторів та супровідний лист (по 1 примірнику).

 11. Отримавши з редакції повідомлення про те, що статтю схвалено редакційною колегією і буде опубліковано в к-му номері журналу, доопрацювати статтю за вимогами редакції (наприклад, скоротити обсяг, зменшити кількість малюнків, усунути неточності тощо) і повернути назад у встановлений термін.


При написанні статті найбільш важкими і найбільш відповідальними моментами є початок роботи. Як правило, перші варіанти початкових фраз виходять примітивними, малозмістовними, банальними й незграбними. Не падайте духом: "мотор" тільки розігрівається. Не бентежтеся, і продовжуйте. Потрібна перша фраза з'явиться п'ятою або десятою за порядком, і всі попередні варіанти Ви з полегшенням знищите. Ніколи не починайте статтю словами "Як відомо,..."; не користуйтеся штампом "Це пов'язане з тим..." ("Це порозумівається тим...").

Але не обов'язково починати писати статтю з початку. Почніть із кінця – в деяких випадках набагато простіше сформулювати висновки і описати основні результати роботи. Складання підрисункових підписів і списку літератури - теж далеко не дрібниці. Напишіть інші розділи статті, і знову повертайтеся до її початку. Труднощі виникнуть знову, але перебороти їх буде вже набагато легше.

Залежно від вимог редакції наукового видання, в якому передбачається публікація статті, її перша сторінка повинна, як правило містити таку інформацію:

 1. Індекс УДК, відповідний тематиці статті.

 2. Повну назву статті.

 3. Прізвище, І.Б. автора(ів) з повною поштовою адресою(ами). Для колективних робіт - ім'я автора, за адресою якого буде відкрита переписка із читачами.

 4. Реферат обсягом не більшим 80 слів для статей або коротка анотація для технічної замітки.

 5. Графіки й таблиці (на окремих аркушах) містяться після тексту, їх місце в тексті відзначається на полях.

Текст статті друкується на одній стороні аркушів формату А4. З лівої сторони залишаються поля для підшивки - 25 мм; з правої - 20 мм. Текст набирається в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman Cyr або Arial Cyr, кегль 12-14, міжрядковий інтервал – 1-1,5. Використовується міжнародна система одиниць SI (при використанні інших одиниць указується перехідний коефіцієнт). Формули набираються у редакторі Microsoft Equation. Рисунки виконуються у вбудованому у Word графічному редакторі або подаються у окремих файлах. Літературні посилання даються за абеткою, першим автором (для колективних робіт) та роком видання або за порядком першого згадування їх у тексті.

Два екземпляри тексту з рисунками здаються в редакцію на паперовому носії, ще один - у вигляді файлів - на дискеті або диску.

Рівень й якість роботи читач може визначити за вступом, висновками й списком літератури практично миттєво, "на вскидку". Природа гарна й гармонійна. Чим ближче підійшов дослідник до розуміння природних закономірностей і процесів, тим досконаліша його робота. У статті ця краса проявляється в її архітектурі (побудові), логіці міркувань, чіткості мови й формулювань, використанні схем і таблиць, що полегшують розуміння роботи. Чим фундаментальнішою й важливішою є досліджувана проблема, тим коротшим має бути обґрунтування актуальності роботи: ємність знання тим вища, ніж у меншій кількості знакових засобів вдається його виразити.


Навіть при дуже швидкому знайомстві зі статтею відношення автора до своєї праці відразу розкривається принаймні за якістю графіки (рисунків). Якщо автор виконав роботу з любов'ю, без кон'юнктурного поспіху, графіка ретельно продумана, виразна, легко читається, доставляє естетичне задоволення, викликає повагу й довіру до автора. Гарна ілюстрація краща 1000 слів! Некрасива й неохайна графіка свідчить про те, що робота виконана "холодними руками", цікавих результатів у ній бути не може.

Якщо автор працює в "киплячому шарі", він цитує свіжі роботи (вітчизняні й закордонні). Якщо Ви претендуєте на новизну фундаментальних принципів і понятійного апарата, Ви можете цитувати Біблію, древніх філософів, протопопа Авакума, Ейнштейна, Бертрана Рассела, Льюїса Керолла й інших корифеїв всіх часів і народів. Це означає, що Ви знаходитесь вище щоденності й бачите глибше й далі. Таким є стиль великих майстрів.

Важливо підкреслити, у чому саме полягає новизна й оригінальність Вашого підходу (постановки задачі, об'єкта дослідження, експериментального або теоретичного методу, технічного пристрою й т.д.). На цьому закінчується постановочна частина статті, і ви вже визначили її логічні блоки (опис об'єкта, постановка проблеми, проміжні завдання, методи дослідження, отримані результати, їх обговорення, висновки). Кожен такий блок - це розділ статті зі своїм власним заголовком.

Прагніть до максимальної простоти і ясності викладення. Наука полягає в тому, щоб гадане складним зробити простим, а не навпаки. З іншого боку, не перетворюйте статтю в телеграфне повідомлення. Не треба конкретне прикладне завдання викладати мовою функціонального аналізу. Не керуйтеся принципом: "Якщо дурень-читач статтю не розуміє, тим гірше для нього".

Підіб’ємо підсумки та сформулюємо основні правила: "Стаття повинна будуватися так само, як у газеті: інформативний заголовок; суть, що викладається в першому ж абзаці; основні факти, що викладаються у наступних абзацах; невеликі розділи, присвячені менш значним деталям; чіткі висновки; ніяких "конспектів на майбутнє". Якщо у Вас є кілька питань, про які хочеться сказати, потрібно написати кілька статей, тому що основне правило таке: одна стаття - одна думка; якщо думок у статті три, то втратяться всі три".

Вже в анотації (рефераті) потрібно переконати читача, що йому вкрай необхідно прочитати Вашу статтю. Необхідно й висновки викласти таким чином, щоб він їх відразу засвоїв, і оцінив їх високу практичну (пізнавальну) цінність. Кожен розділ або параграф повинен будуватися так, щоб вже на початку читання подавалась основна інформація. Приділяйте особливу увагу експерименту (фактичним даним). Теоретичні результати особливо переконливі, якщо вони підтверджені експериментальними даними.

Завершальний розділ статті - концентрат всієї роботи. Він складається із двох підрозділів (спеціальними заголовками вони не виділяються). Перший підрозділ констатувального характеру - служить як би замиканням постановочної частини статті. У ньому Ви показуєте, що сформульовані вище задачі розв’язані, і мета роботи досягнута. Тут же Ви підкреслюєте оригінальність постановки, методики або технології Вашого дослідження, що забезпечили успіх, і дозволили одержати нові результати. Другий підрозділ - результативно-аналітичний. У ньому Ви перераховуєте й коментуєте результати роботи, їх наукове й практичне значення. Окремі фрази з попередніх розділів статті у висновку можна повторювати дослівно. Нарешті, якщо це можливо (таке буває не завжди), постарайтеся сформулювати наукове положення або положення, з отриманих результатів. Наукове положення - це розгорнута фраза, що ствердно розкриває суть (механізм, процес, природу) певного явища або закономірності. Якщо Ви не піднялися на рівень узагальнення власних результатів і за деревами не побачили лісу, - наукове положення замість Вас сформулює хто-небудь інший і це буде зовсім інша стаття, автором якої Ви вже не будете.