EOM-Lek.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлена: 31.12.2021

Просмотров: 2307

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Нижче наведена послідовність укладання річного плану-графіка з технічного обслуговування і ремонту одиниці обладнання ділянки механообробного цеху [2].

Вихідними даними для визначення основних планових показників роботи підприємства є: модель машини; марка матеріалу оброблюваної на неї заготовки; оперативний час Трк фактично відпрацьований обладнанням від останнього капітального ремонту до початку планованого року; оперативний час Трв від останнього внутрішньоциклового ремонту – середнього або поточного, що був виконаний після капітального ремонту, до початку планованого року; заплановані змінність та оперативний час роботи машини Трп у планованому році; оперативний час Ткз, фактично відпрацьований обладнанням від капітального до останнього поточного ремонту або огляду, при виконанні якого вимірювався знос виконавчих поверхонь базових деталей; величина зносу і відносно гранично допустимого зносу ігр = 1 за час Ткз.

Таблиця 7.1

Вихідні дані для виконання планування обсягів робіт з

технічного обслуговування та ремонту одиниці основного

обладнання ділянки механообробного цеху

Тривалість ремонтних циклів та міжремонтних періодів

Основні показники планування обсягів робіт

з ремонту одиниці обладнання

Структури ремонтних циклів

Таблиця для визначення дат виконання операцій


Тцо = Тцр/(nвр + 1), (7.10)


де nвр – число внутрішньоциклових ремонтів за табл. 7.4 [1]


Трд = Трп /nдр, (7.11)


де nдр – кількість робочих днів у планованому році (у 2006 р. – 250).

13. При плануванні технічного обслуговування на виробництві за даними карт планового технічного обслуговування (документ у складі супровідної технічної документації до кожної одиниці обладнання) для операцій: періодичний частковий огляд (Оч), плановий огляд (О), перевірка геометричної та технологічної точності (Пр), профілактичні випробування електричної та електронної частин машини (Ве, Вс) – знаходять число однойменних операцiй nпо, що виконуються за час Тцо; а для операцій: поповнення мастила (Зп), заміна мастила (Зз), регулювання механізмів, пристроїв, елементів, заміна деталей, що швидко зношуються, обтягування кріпильних деталей (Р), промивання (Пм), періодичне очищення від пилу електричної та електронної частин обладнання (Че, Чс) – визначають найбільшу допустиму тривалість міжопераційних періодів maxТмо. На основі даних величин карт планового технічного обслуговування обчислюють величини міжопераційних періодів обслуговування Тмо [1].


Таблиця 7.4

Структури ремонтних циклів

Обладнання

Структури ремонтних циклів

Число ремонтів у циклі

Клас точн.

Катего-рія (в т)

середніх

поточнихН

<10

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

-

4

10 ÷ 100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

-

5

>100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

1

4

-

6


П, В, А, С

<10

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або

КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

-

8

10 ÷ 100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

-

8

>100

КР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-СР-ПР-ПР-КР або КР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-ПР-КР

2

6

-

9

При використанні даної методики значення Тмо для всіх одинадцяти операцій технічного обслуговування можна знайти, виходячи із визначених за табл. 7.5 maxТмо. Дійсне значення Тмо повинно бути найближчим меншим для табличної величини maxТмо, на яке без залишку ділиться тривалість циклу технічного обслуговування Тцо.

14. Знаходять календарну тривалість міжопераційних періодів tмо у робочих днях (добах) за формулою


tмо = Тморд. (7.12)

15. Для визначення дати операції технічного обслуговування певного виду, що підлягає виконанню у період часу від початку планованого року до планованого ремонту, до величини tмо для даної операції додають кількість робочих днів tрк від початку планового ремонту до кінця місяця, в якому він запланований. Величина tрк залежить від номера декади початку ремонту [1]:
Вид планованого ремонту

Декада початку ремонту

tрк, робочі дні


КР, СР, ПР

І

17

ІІ

10

ІІІ

3

Таблиця 7.5

Періодичність проведення операцій планового

технічного обслуговування металорізальних верстатів

Обладнання
Найбільша допустима тривалість міжопераційних періодів max Тмо, год.

Клас точ-нос-ті

Кате-горія (в т)

Оч

О

Пр

Ве

Вс

Зп

Зз

Р

Пм

Че

Чс


Н

До 10

40

200

100

200

200

56

200

100

200

200

200

10 ÷ 100

80

220

80

220

220

24

180

140

180

200

200

>100

90

250

60

250

250

8

160

180

160

250

250


П, В

До 10

60

180

80

200

200

56

160

80

160

180

180

10 ÷ 100

80

200

60

220

220

24

150

120

150

180

180

>100

100

220

40

250

250

8

140

160

140

200

200

У верхній частині табл. 7.6 вказана кількість робочих днів від початку будь-якого місяця до кінця року – tп. У даній частині таблиці необхідно спочатку знайти стовпець з номером місяця, в якому запланований початок ремонту. Далі в рядку, в якому знаходиться нижня цифра стовпця, ліворуч від неї, потрібно відшукати число – tп, що є найближчим більшим суми tмо + tрк. Номер стовпця, в якому знаходиться знайдене tп визначає номер місяця виконання останньої операції технічного обслуговування, що проводиться перед ремонтом. Номер декади виконання даної операції установлюють, порівнюючи tп з tмо+ tрк:

Якщо tп – (tмо + tрк)]/7

Операція технічного обслуговування повинна бути виконана

<1

1-2

>2

у І-й декаді

у ІІ-й декаді

у ІІІ-й декаді

Задаються певною датою виконання останньої операції у визначеному місяці та його декаді (ця дата не повинна бути вихідним або святковим днем).

Далі проводять відлік відповідного значення tмо від дати проведення останньої операції і визначають дату виконання передостанньої однойменної операції і т.д. до початку планованого року.


Таблиця 7.6

Таблиця для визначення дат виконання операцій

планового технічного обслуговування

Технічне обслуговування до планового ремонту

Місяці

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість робочих днів у місяцях (на 2006 р.)

20

20

22

19

20

20

21

22

21

22

22

21

Кількість робочих днів від початку місяців до кінця року – tп

250

229

207

185

164

142

121

101

81

62

40

20

230

209

187

165

144

122

101

81

61

42

20

210

189

167

145

124

102

81

61

41

22

188

167

145

123

102

80

59

39

19

169

148

126

104

83

61

40

20

149

128

106

84

63

41

20

129

108

86

64

43

21

108

87

65

43

22

86

65

43

21

65

44

22

43

22

21


Технічне обслуговування після планового ремонту

Місяці

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Кількість робочих днів у місяцях (на 2006 р.)

20

20

22

19

20

20

21

22

21

22

22

21

Кількість робочих днів від кінця місяців до початку року - tк

20

40

20

62

42

22

81

61

41

19

101

81

61

39

20

121

101

81

59

40

20

142

122

102

80

61

41

21

164

144

124

102

83

63

43

22

185

165

145

123

104

84

64

43

21

207

187

167

145

126

106

86

65

43

22

229

209

189

167

148

128

108

87

65

44

22

250

230

210

188

169

149

129

108

86

65

43

21

16. Для визначення дати першої після планованого ремонту операції технічного обслуговування будь-якого виду необхідно спочатку додати її tмо до кількості робочих днів tпр від початку місяця, в якому запланований ремонт, до кінця ремонту, що залежить від виду ремонту і номера декади його початку [1]:

Вид планованого ремонту

Планована декада початку ремонту

tпр, робочі дні

КР

І, ІІ, ІІІ

16, 23, 30

СР

І, ІІ, ІІІ

8, 17, 25

ПР

І, ІІ, ІІІ

6, 13, 20

У нижній половині табл. 7.6, що містить кількість tк робочих днів від кінця будь-якого місяця до початку року, знаходять стовпець з номером місяця, в якому запланований ремонт. Праворуч від нижньої цифри у даному стовпці, в рядку, в якому вона знаходиться, шукають число tк, що є найближчим більшим, ніж tмо + tпр. Номер стовпця, в якому знаходиться знайдене tк і є номером місяцем виконання першої після ремонту операції технічного обслуговування. Номер декади проведення даної операції визначають з умови:

Якщо [tк – (tмо + tпр)]/7

Операція технічного обслуговування повинна бути виконана

<1

1-2

>2

у ІІІ-й декаді

у ІІ-й декаді

у І-й декаді

Задаються будь-якою датою виконання першої після планованого ремонту операції з врахуванням визначених номерів місяця та декади її проведення (потрібно, щоб ця дата не була вихідним або святковим днем).

Враховуючи відповідне значення tмо, визначають дати 2-ї, 3-ї і наступних після ремонту однойменних операцій, до кінця планованого року.

17. Число планових операцій кожного виду у кожній декаді кожного місяця планованого року вносять у план-графік (табл. 7.7), вказуючи також символи операцій та номери декад, наприклад, 3, Р, І або 2, Зп, ІІ.


Таблиця 7.7

План-графік виконання операцій планового технічного

обслуговування одиниці обладнання

Місяць

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Символи операцій, їх число та декади проведення7.3. Одиниця ремонтоскладності машин

Обсяг ремонтних робіт у планованому році визначають у фізичних одиницях. Для порівняння фізичних обсягів робіт, виконуваних при ремонті різних машин, обсягів робіт окремих цехів або підприємств, а також для зіставлення обсягів робіт, проведених цехом або підприємством протягом ряду років необхідна певна стандартизована стабільна у часі одиниця, що установлена для ряду основних організаційно-технічних умов виконання ремонту. Дана одиниця називається стабільною одиницею ремонтоскладності.

Одиниця ремонтоскладності механічної частини гмце ремонтоскладність певної умовної машини, трудомісткість капітального ремонту механічної частини якої, що відповідає за обсягом та якістю вимогам ТУ на ремонт, дорівнює 50 годинам при незмінних організаційно-технічних умовах середнього РМЦ машинобудівного підприємства.

Одиниця ремонтоскладності електричної частини геце ремонтоскладність певної умовної машини, трудомісткість капітального ремонту електричної частини якої, що відповідає за обсягом та якістю вимогам ТУ на ремонт і дорівнює 12,5 години при тих же самих умовах, що й гм. Обсяг робіт, що підлягає виконанню при капітальному ремонті механічної та електричної частин будь-якої машини при незмінних умовах і який може бути оцінений числом одиниць ремонтоскладності, що залежить тільки від його конструктивних та технологічних особливостей, називається стабільною ремонтоскладністю даної машини і позначається відповідно Rм та Rе.

Механічна частина машин у загальному випадку може складатись з кінематичної, гідравлічної та пневматичної систем, ремонтоскладність яких позначають відповідно Rк, Rг і Rп. Таким чином,


Rм = Rк + Rг + Rп. (7.13)

Електрична частина машин складається з електроапаратів, приладів та проводки, ремонтоскладність яких позначають Rа, а також електродвигунів з ремонтоскладністю Rд:


Rе = Rа + Rд. (7.14)


Ремонтоскладність машини у загальному випадку залежить від її конструктивних (компонування, кінематична схема, будова механізмів, маса тощо) та технологічних (параметри точності, ремонтопридатність) особливостей. Вихідними даними для визначення ремонтоскладності різних моделей обладнання є його технічні характеристики, що наводяться у паспортах.

Для моделей, що випускаються серійно у довідкових таблицях Типової системи вказані величини стабільної ремонтоскладності механічної та електричної частин або емпіричні формули для їх розрахунку.

Залежно від ремонтоскладності обладнання визначається плановий час його простою у ремонті, відлік якого проводиться від моменту зупинки машини на ремонт і до моменту приймання її з ремонту контролером ВТК. Так, номінальний час, потрібний для здійснення капітального ремонту обладнання розраховується зі співвідношення 1 робочий день на одиницю ремонтоскладності; для проведення середнього ремонту – 0,6 робочого дня на одиницю ремонтоскладності; для поточного ремонту – 0,25 робочого дня. Наведені норми використовуються для планування ремонту, що виконується при однозмінному режимі роботи ремонтних бригад. При цьому змінність роботи машини до її зупинки на ремонт може не враховуватись.


Планований обсяг робіт капітального та поточного ремонтів обладнання в Rм та Rе вказують у річних планах-графіках, підготовлених за установленими формами [1].

Для спрощення планових розрахунків доцільно обсяг робіт при виконанні поточного та середнього ремонтів механічної частини обладнання в Rм, а також обсяги робіт при капітальному і поточному ремонтах електричної частини машини в Rе привести до еквівалентного за трудомісткістю обсягу робіт при капітальному ремонті механічної частини в Rпр.

Rпр – це приведена ремонтоскладність різних видів ремонту механічної та електичної частин обладнання, що виражена в одиницях ремонтоскладності капітального ремонту механічної частини машини. Для розрахунку Rпр використовують коефіцієнти переведення.

1. Коефіцієнти відношення обсягів робіт при поточному та середньому ремонтах механічної частини до обсягу робіт при капітальному ремонті цієї ж самої частини Кпм = 0,12; Ксм = 0,18.

2. Коефіцієнт відношення обсягу робіт при поточному ремонті електричної частини до обсягу робіт при капітальному ремонті цієї ж самої частини Кпе = 0,12.

3. Коефіцієнт відношення обсягу робіт при капітальному ремонті електричної частини до обсягу робіт при капітальному ремонті механічної частини Кем = 0,25.

Застосування коефіцієнтів переведення спрощує розрахунок сумарного обсягу робіт за річним планом-графіком ремонтів.

Під час складання останнього необхідно враховувати, що й при найкращій організації технічного обслуговування та ремонту необхідність виконання непланових ремонтів не може бути повністю усунута. Ігнорування необхідності виконання непланових ремонтів утруднює щомісячне уточнення річного плану і ускладнює його виконання. У зв'язку із цим, при розробці річного плану-графіка в ньому враховують трудомісткість виконання непередбачених ремонтних робіт у розмірі 5% від їх загального обсягу.

Усунення потоку відмов ПЧПК можна розглядати як виконання непланових поточних ремонтів, трудомісткість яких у плані виразити еквівалентною кількістю одиниць ремонтоскладності механічної частини обладнання під час її поточного ремонту. Даний обсяг робіт вносять окремим рядком у річний план-графік з рівномірним розподіленням його по місяцях.

У ході виконання річного плану можуть виникати ті чи інші непередбачені обставини, що обумовлює необхідність зміни попередньо намічених термінів зупинення окремих машин на ремонт, а також термінів його завершення. До таких обставин відносять:

- невідповідність фактичного часу роботи обладнання запланованому;

- невідповідність марки фактично оброблюваного матеріалу прийнятій за річним планом (тільки для металорізальних верстатів);

- невідповідність зміни технічного стану фактично відпрацьованому машиною часу;

- недоукомплектування розрахованої за річним планом потрібної чисельності ремонтників;